GUIDING INTEGRATED INSTRUCTION FOR STUDENTS THROUGH THEORY SECTION AND TECHNOLOGY TEACHING METHOD AT BA RIA - VUNG TAU COLLEGE OF EDUCATION

GUIDING INTEGRATED INSTRUCTION FOR STUDENTS THROUGH THEORY SECTION AND TECHNOLOGY TEACHING METHOD AT BA RIA - VUNG TAU COLLEGE OF EDUCATION

Le Thi Trung letrungsp@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Long Toan, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Summary: 
Integrated instruction towards themes played an important part in educating, training and developing skills of thinking, analysis - summary, promoting the role of the creative subject, students could self-collect the ideas and skills through their practical experience. In this article, the author mentions ways to develop and select the right themes and teaching methods so that integrated teaching will be effective, learners can obtain profound and sustainable knowledge, these knowledge can be transfered into teaching Technology subject at lower secondary schools.
Keywords: 
Guide
integrated instruction
theme-based teaching
theory section
Technology teaching method
Refers: 

[1] Nguyễn Hữu Chí, (2004), Các căn cứ lí luận và thực tiễn lựa chọn phương pháp dạy học, Tủ sách Khoa học VLOS, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục

[2] Trần Bá Hoành, (2006), Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[3] Đặng Thành Hưng, (2004), Kĩ thuật thiết kế bài học theo nguyên tắc hoạt động, Tủ sách Khoa học VLOS, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục

[4] Đỗ Hương Trà, (2009), Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, (2014).

[6] Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn – Lĩnh vực Công nghệ - Kĩ thuật, Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên trung học phổ thông (2015).

Articles in Issue