Thực trạng vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học

Thực trạng vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học

Lâm Hải Đăng* mrhai.dang2010@gmail.com Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Thân Văn Quân hongquan.hvct1978@gmail.com Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày thực trạng vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học. Từ kết quả khảo sát, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng nhằm tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các yêu cầu, biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn nói riêng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: 
Dạy học nêu vấn đề
thực trạng vận dụng dạy học nêu vấn đề
khoa học xã hội và nhân văn
trường sĩ quan quân đội.
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Kerka, S, (2001), Competency-based education and training, ERIC Publications.

[3] Quân ủy Trung ương, (20/12/2022), Nghị quyết 1657- NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới

[4] Alper Aslan, (2021), Problem- based learning in live online classes: Learning achievement, problem-solving skill, communication skill, and interaction, Computers & Education, 171, 104237. https://doi.org/10.1016/j. compedu.2021.104237.

[5] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 2, NXB Hồng Đức.

[6] Bộ Quốc phòng, (2016), Điều lệ công tác nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[7] Bộ Tổng tham mưu, (2020), Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.

[8] Tổng cục Chính trị (25/9/2018), Quyết định số 1650/ QĐ-CT về việc ban hành Chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu, hậu cần, kĩ thuật, quân y, tình báo cấp phân đội, trình độ đại học trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bài viết cùng số