Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

Nguyễn Thanh Chương nguyenthanhchuong7898@gmail.com Trường Sĩ quan Pháo binh Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là một tất yếu trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Quá trình nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên chịu sự tác động bởi đội ngũ giảng viên giảng dạy quốc phòng, an ninh; nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh; cơ sở vật chất kĩ thuật của môi trường giáo dục; tính tích cực, chủ động của người học. Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên, cần: xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh theo hướng tích hợp kiến thức đa chuyên ngành; quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh, sinh viên trong học tập quốc phòng, an ninh.
Từ khóa: 
Giáo dục quốc phòng
học sinh sinh viên
quốc phòng và an ninh
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.48.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.156.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Báo cáo chính trị, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, (2011), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.345

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.138.

[6] Hồ Chí Minh (1919 - 1924), “Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, Tổng thư kí Ban Phương đông”, Toàn tập, tập 1, (1995), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.263 - 264

[7] V.I. Lê - nin - Toàn tập, tập 41, (1977), NXB Tiến bộ, tr.147.

Bài viết cùng số