THE CURRENT SITUATION OF APPLYING PROBLEM-BASED TEACHING IN TEACHING SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES SUBJECTS AT MILITARY OFFICER SCHOOLS IN THE DIRECTION OF DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY

THE CURRENT SITUATION OF APPLYING PROBLEM-BASED TEACHING IN TEACHING SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES SUBJECTS AT MILITARY OFFICER SCHOOLS IN THE DIRECTION OF DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY

Lam Hai Dang* mrhai.dang2010@gmail.com Political Academy - Ministry of National Defence 124 Ngo Quyen, Quang Trung, Ha Dong, Hanoi, Vietnam
Than Van Quan hongquan.hvct1978@gmail.com Political Academy - Ministry of National Defence 124 Ngo Quyen, Quang Trung, Ha Dong, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article presents the current situation of applying problem-based teaching method in teaching Social Sciences and Humanities subjects at military officer schools in the direction of developing learners’ capacity. Based on the survey results, the article analyzes and evaluates the current situation in order to find out the advantages, limitations and its causes as a basis for proposing requirements and measures to improve the quality of the problembased teaching method in teaching Social Sciences and Humanities subjects at military officer schools in the direction of developing learners’ capacity, contributing to the innovation and improvement of the quality of teaching the Social Sciences and Humanities subjects in particular and the quality of education and training in general in military officer schools today
Keywords: 
Problem-solving teaching
the current situation of problem-based teaching
social sciences and humanities
military officer schools.
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Kerka, S, (2001), Competency-based education and training, ERIC Publications.

[3] Quân ủy Trung ương, (20/12/2022), Nghị quyết 1657- NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới

[4] Alper Aslan, (2021), Problem- based learning in live online classes: Learning achievement, problem-solving skill, communication skill, and interaction, Computers & Education, 171, 104237. https://doi.org/10.1016/j. compedu.2021.104237.

[5] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 2, NXB Hồng Đức.

[6] Bộ Quốc phòng, (2016), Điều lệ công tác nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[7] Bộ Tổng tham mưu, (2020), Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.

[8] Tổng cục Chính trị (25/9/2018), Quyết định số 1650/ QĐ-CT về việc ban hành Chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu, hậu cần, kĩ thuật, quân y, tình báo cấp phân đội, trình độ đại học trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Journal: 

Articles in Issue