Thực trạng quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối Nông Lâm

Thực trạng quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại các trường đại học khối Nông Lâm

Trần Nam Tú trannamtu@gmail.com Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài báo trình bày thực trạng quản lí chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo tại trường đại học khối Nông Lâm trong bối cảnh hiện nay được đánh giá theo 4 tiêu chí (biểu hiện) cơ bản. Mỗi tiêu chí bao gồm 21 thành tố thuộc về nhận thức (Awareness-A) và 4 chức năng trong mô hình quản lí PDCA. Kết quả phân tích thực trạng chung cho thấy, nhiều thành tố được đánh giá tốt thuộc nhóm nhận thức (Awareness-A) và chức năng lập kế hoạch (P) hơn chức năng tổ chức thực hiện (D), kiểm tra giám sát (C) và điều chỉnh bổ sung kế hoạch (A). Kết quả phân tích thực trạng là cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động đặc thù này.
Từ khóa: 
Scientific research
Training
educational management
management of transferring research results in training
universities of Agriculture and Forestry
Tham khảo: 

[1] Bùi Đức Thọ, (2017), Mô hình gắn kế nghiên cứu khoa học và đào tạo, Kỉ yếu Hội thảo Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Đại học Đà Nẵng.

[2] Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Thị Thu Thuỷ, (2016), Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam, Tạp chí Chính sách và Quản lí khoa học và Công nghệ, tập 5, số 01

[3] John Taylor, (2007), The teaching: research nexus: a model for institutional management, High Educ, 54: 867- 884

[4] Lindsay, R.,R.Breen, et al., (2002), Academic Research and Teaching Quality: the views of undergraduate and postgraduate students. Studies in Higher Education 27(3): 309-327.

[5] Trần Nam Tú, (2018), Nghiên cứu khoa học và biểu hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu vào đào tạo của các trường đại học khối Nông Lâm, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 11: 17-21.

[6] John Hattie and Herbert W. Marsh, (2004), One journey to unravel the relationship between research and teaching. “Research and teaching: Closing the divide? An international colloquium”, Marwell Conference Centre, Colden Common, Winchester, Hampshire, SO21 1JH,

[7] Harmon Kay, (2005), Strengthening the links between teaching, learning and research in higher education. Washington, DC: The World Bank

[8] Susan Mayson and Jan Schapper, (2012), Constructing teaching and research relations from the top: an analysis of senior manager discourses on research-led teaching. High Educ. (2012) 64: 473–487.

[9] Hugo Horta, Vincent Dautel & Francisco M. Veloso, (2012), An output perspective on the teaching -research nexus: an analysis focusing on the United States higher education system, Studies in Higher Education, 37:2: 171-187.

[10] Jenkins, A., (2000), “The relationship between Teaching and Research: where does geography stand and deliver?” Journal of Geography in Higher Education 24(3): 325- 351.

Bài viết cùng số