Số 30, tháng 06 năm 2020

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ từ di sản của các nhà khoa học Việt Nam
Trần Bích Hạnh,
1-6
2 Quản lí công tác thanh tra nội bộ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nguyễn Thị Lê,
7-12
3 FAKE NEWS AND LITERACY INFORMATION TRAINING IN HIGHER EDUCATION
Bùi Thị Thanh Diệu,
13-18
4 Sử dụng mô hình 5E thiết kế kế hoạch dạy học Chương 2, Hình học lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM
Phạm Thị Hồng Hạnh,
Chu Thị Mai Quyên,
19-24
5 Phát triển năng lực tự học cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Khoa học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Nguyễn Thị Thu Hằng,
25-30
6 Chương trình Giáo dục công dân với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
Nguyễn Thị Việt Hà,
31-36
7 Một số nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non
Trần Thị Tâm Minh,
37-41
8 Khó khăn của sinh viên tiếng Anh không chuyên khi làm bài viết học thuật và một số giải pháp đề xuất
Lê Thị Thu Huyền,
42-47
9 Sự cần thiết và một số biện pháp giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Nghệ An
Lê Thị Hoài Chung,
48-53
10 Thực trạng quản lí đào tạo giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học theo chuẩn đầu ra dựa vào năng lực tại khu vực miền Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Hoàng Thị Song Thanh,
54-59
11 Kinh nghiệm quốc tế về quản lí nhà nước đối với các chương trình đào tạo nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học và bài học cho Việt Nam
Nguyễn Thị Hảo,
60-64