Một số nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

Một số nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

Trần Thị Tâm Minh tamminhtran.gdmn@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tổng hợp những kinh nghiệm có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non từ những nghiên cứu của các tác giả ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, kết hợp với thực tiễn giáo dục mầm non tại Việt Nam, bài báo đề xuất một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục nhằm phát huy ưu thế của công nghệ thông tin, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại cho trẻ trong kỉ nguyên số này.
Từ khóa: 
Researches
IT application
organizing
educational activities
preschool children.
Tham khảo: 

[1] Alex Morgan - J. Siraj-Blatchford, (2009), Using ICT in the Early Years, Practical Pre-School Books, A Division of MA Education Ltd, London

[2] Belinda Gimbert - Dean Cristol, (2004), Teaching Curriculum with Technology Enhancing Children’s Technological Competence During Early Childhood, Earlychildhood Education Journal, 31 (3), pp.207-216

[3] Clark, K., (2017), Family engagement in the digital age early childhood educators as media mentors, Donohue, C. (ed.). New York: NY, Routledge

[4] Chrystalla Mouza - Richard Parsons - Virginia LizFerreira, (2003), Using Technology in Early Ch ildhood Education the 100 Days of School Project, Proceecding of Sixth International Conference on Computer Based Learning in Science, pp.586-595.

[5] Đào Duy Anh, (2010), Hán Việt Từ điển, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội

[6] Đỗ Mạnh Cường, (2008), Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[7] Garry R.Morrison - Deborah L.Lowther, (2005), Intergrating Computer Technology into The Classroom, Publisher Jeffery W.Johnston, USA

[8] Hoàng Phê, (2006), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội.

[9] I Chen Hsu, (2007), Peer Interaction Associated with Computer use of Preschool Children, A thesis Master of Science, The College of Health and Human Services of Ohio University Early Childhood Education, Unesco IITE, Russian.

[10] Judy Van Scoter - Debbie Ellis - Jennifer Railsback, (2001), Technology in Early Childhood Education: Finding the Balance, Northwest Regional Educational Laboratory

[11] Konstantinos Petrogiannis, (2010), The Relationship Between Perceived Preparedness for Computer Use andOther Psychological Constructs among Kindergarten Teachers with and without Computer Experience in Greece, Journal of Information Technology Impact, 10, p.99-110

[12] Nguyễn Văn Hiền, (2012), Các xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học: mô hình và ứng dụng trong đào tạo giáo viên, Kỉ yếu hội thảo Công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam: Tích hợp hay chuyển đổi, tr.233-243.

[13] Pasnik, S., & Llorente, C., (2013), Preschool teachers can use a PBS KIDS transmedia curriculum supplement to support young children’s mathematics learning: results of a randomized controlled trial, A report to the CPBPBS Ready to Learn initiative. New York, NY and Menlo Park, CA: Education Development Center and SRI International.

[14] Siraj Blatchford, (2000), The children using ICT: the seven principles for good practice, Developmentally Appropriate Technology in Early Childhood (DATEC) Final

[15] Unesco, (2003), Developing and Using Indicators of ICT Use in Education, Unesco Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Thailand

Bài viết cùng số