Một số kĩ thuật cơ bản trong dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc

Một số kĩ thuật cơ bản trong dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc

Nguyễn Thị Linh Huyền linhhuyentbu@gmail.com Trường Đại học Tây Bắc Phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong dạy học ngày nay, nhiều sinh viên vẫn còn học tập thụ động, chưa có thói quen tự học, tự nghiên cứu. Một số giảng viên dạy học theo phương pháp cũ nặng về truyền đạt một chiều, thiếu sự trao đổi qua lại với sinh viên, cũng như giữa các sinh viên với nhau. Vì vậy, vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc là rất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: 
Teaching techniques
positive teaching techniques
students
lecturers
Political Education
Tham khảo: 

[1] Vũ Hồng Tiến, (1996), Những vấn đề cơ bản của Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Chu Văn Cấp, (1997), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[3] Vũ Đình Bảy (chủ biên) - Đặng Xuân Điều - Nguyễn Thành Minh - Vũ Văn Thục, (2012), Lí luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[4] Đinh Văn Đức (chủ biên) - Dương Thị Thúy Nga, (2011), Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[5] Hà Thế Ngữ, (2001), Giáo dục học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Trần Thị Mai Phương, (2009), Dạy học Kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[7] Vũ Ngọc Am, (2004), Một số vấn đề về phương pháp giáo dục lí luận chính trị, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Bài viết cùng số