Hoàn thiện mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học hiện nay

Hoàn thiện mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học hiện nay

Thái Văn Thành thaivanthanhdhv@yahoo.com Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 67 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Phan Hùng Thư thuph.vinhuni@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Hà Văn Ba havanbadhv@yahoo.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hội đồng trường được xem là một mắt xích quan trọng trong quản trị đại học, là một kênh giám sát quan trọng trong thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo hiện nay. Nhằm tiến tới tự chủ hoàn toàn các trường đại học công lập thì hoạt động của hội đồng trường trong các trường đại học công lập giữ một vai trò quan trọng.Tuy nhiên, đến nay mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học vẫn còn những bất cập, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và vị thế của nó. Bài viết nêu lên một số thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình hội đồng trường đại học công lập trong cơ chế tự chủ đại học, vấn đề có ý nghĩa cấp thiết cả về phương diện lí luận và thực tiễn hiện nay.
Từ khóa: 
University council
improve
public universities
autonomy
university governance
Tham khảo: 

[1] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

[2] Đinh Xuân Khoa - Phạm Minh Hùng, (02/2017), Hội đồng trường trong các trường đại học - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 137.

[3] Nguyễn Huy Vị, (2016), Thành lập hội đồng trường trong các trường đại học - Bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới để hội nhập với thế giới của giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học An Giang, Số 9

[4] Hà Thị Thùy Dương, (2016), Tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập phải gắn liền với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, trong cuốn Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội

[5] Nguyễn Mai Hương, (2017), Hoạt động của Hội đồng trường Viện Đại học Mở Hà Nội hướng tới cơ chế tự chủ toàn diện của một trường đại học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Hội đồng trường - Khâu đột phá trong việc thực hiện tự chủ đại học, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hải Dương. Quyết định số 1031/QĐ-BGDĐT thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kì 2015 - 2020

Bài viết cùng số