Một số vấn đề lí luận về quản lí chất lượng các chương trình đào tạo bậc Đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Một số vấn đề lí luận về quản lí chất lượng các chương trình đào tạo bậc Đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Võ Lê Hoàng Quyên* vlhquyen@dut.udn.vn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Nguyễn Đức Chính nguyenducchinhdhgd@gmail.com Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Trần Xuân Bách txbach@ued.udn.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bảo đảm (quản lí) chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở bộ tiêu chuẩn là tổ hợp các hoạt động xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, bao gồm triết lí giáo dục, chính sách chất lượng, kế hoạch chất lượng, hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng, trong đó có khung bảo đảm chất lượng (trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí) nhằm hướng dẫn và kiểm soát toàn bộ hoạt động trong tất cả các giai đoạn của quá trình thiết kế, thực thi, đánh giá chương trình đào tạo, bảo đảm toàn bộ các tiêu chí, tiêu chuẩn của chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chất lượng. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong được hoàn thiện và cải tiến thông qua kiểm định chất lượng như một cơ chế bảo đảm chất lượng bên ngoài để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Bài viết giới thiệu một cách chi tiết, cụ thể cơ sở pháp lí làm cơ sở cho việc đề xuất quy trình xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, cách vận hành và đánh giá cải tiến nhằm duy trì và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.
Từ khóa: 
higher education
Quality assurance
accreditation
Training program
a set of quality assurance standards.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, (2018), Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (14/01/2022), Quyết định số 78/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030.

[3] Quốc hội, (2012), Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/ QH13

[4] AUN-QA, (2021), Tài liệu hướng dẫn đánh giá cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA

[5] Nguyễn Đức Chính, (2003), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nộ

[6] Nguyễn Đức Chính, (2017), Quản lí chất lượng trong giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Đức Chính (chủ biên), Trần xuân Bách, (2022), Phát triển chương trình đào tạo với bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng, NXB Giáo dục, Hà Nội

Bài viết cùng số