SOME THEORETICAL ISSUES ON QUALITY ASSURANCE OF UNIVERSITY TRAINING PROGRAMS BASED ON AUN-QA STANDARDS

SOME THEORETICAL ISSUES ON QUALITY ASSURANCE OF UNIVERSITY TRAINING PROGRAMS BASED ON AUN-QA STANDARDS

Vo Le Hoang Quyen* vlhquyen@dut.udn.vn University of Science and Technology, The University of Danang 54 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu, Danang, Vietnam
Nguyen Duc Chinh nguyenducchinhdhgd@gmail.com Centre for Education Accreditation Thanglong 149 Giang Vo, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Tran Xuan Bach txbach@ued.udn.vn University of Science and Education, The University of Danang 49 Ton Duc Thang, Lien Chieu, Danang, Vietnam
Summary: 
SOME THEORETICAL ISSUES ON QUALITY ASSURANCE OF UNIVERSITY TRAINING PROGRAMS BASED ON AUN-QA STANDARDS
Keywords: 
higher education
Quality assurance
accreditation
Training program
a set of quality assurance standards.
Refers: 

[1] Quốc hội, (2018), Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (14/01/2022), Quyết định số 78/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030.

[3] Quốc hội, (2012), Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/ QH13

[4] AUN-QA, (2021), Tài liệu hướng dẫn đánh giá cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA

[5] Nguyễn Đức Chính, (2003), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nộ

[6] Nguyễn Đức Chính, (2017), Quản lí chất lượng trong giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Đức Chính (chủ biên), Trần xuân Bách, (2022), Phát triển chương trình đào tạo với bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng, NXB Giáo dục, Hà Nội

Articles in Issue