Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Phan Thị Tình tinhsanhvu@gmail.com Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực công nghệ thông tin có vai trò quan trọng đối với giáo viên, đặc biệt trong bối cảnh phát triển nhanh và rộng của công nghệ thông tin như hiện nay. Trên cơ sở phân tích bối cảnh đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay và làm rõ những yêu cầu về năng lực công nghệ thông tin trong dạy học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, tác giả đề xuất các biện pháp phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: 
năng lực
công nghệ thông tin
giáo dục tiểu học
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư Số: 20/2018/ TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Thông tư số 02/2021/ TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 quy định Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Hà Nội.

[5] Chính phủ, (04/8/1993), Nghị quyết số 49/CP về Phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90.

[6] Nguyễn Quý Thanh - Tôn Quang Cường, (2019), Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục, http://hdll.vn/ vi/thong-tin-ly-luan/nhung-xu-the-moi-cua-cong-nghetrong-giao-duc.html

[7] Hoàng Thanh Tú - Ninh Thị Hạnh, (2017), Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu giáo dục, Tập 33, Số 2, tr.1-9.

[8] Lê Thị Kim Loan, (2019) Phát triển năng lực công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học, Luận án Tiến sĩ, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[9] Trường Đại học Hùng Vương, (2015), Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).

[10] Lê Thị Hồng Chi - Phan Thị Tình, (02/2021), Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua thiết kế và tổ chức chuyên đề dạy học, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 119 (180), tr.20-24.

[11] UNESCO, (2008), ICT competency framework for teachers

[12] UNESCO, (2011), UNESCO ICT Competency Framework for Teachers.

[13] UNESCO, France, UNESCO (Ed.), (2018), ICT competency framework for teachers.

Bài viết cùng số