Developing information technology competence for students majored in Primary Education at pedagogical university to meet the requirements of educational innovation

Developing information technology competence for students majored in Primary Education at pedagogical university to meet the requirements of educational innovation

Phan Thi Tinh tinhsanhvu@gmail.com Hung Vuong University Nong Trang ward, Viet Tri city, Phu Tho province, Vietnam
Summary: 
Information technology competence plays an important role for teachers, especially in the current rapidly developing and expanding context of information technology. On the basis of analyzing the current context of primary education innovation and clarifying the requirements for information technology competencies in teaching of teacher - students majored in Primary Education, the author proposes measures to develop information technology competencies for the Primary Education teacher - students in pedagogical university to meet the requirements of educational innovation.
Keywords: 
competence
Information technology
primary education
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư Số: 20/2018/ TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Thông tư số 02/2021/ TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 quy định Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Hà Nội.

[5] Chính phủ, (04/8/1993), Nghị quyết số 49/CP về Phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90.

[6] Nguyễn Quý Thanh - Tôn Quang Cường, (2019), Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục, http://hdll.vn/ vi/thong-tin-ly-luan/nhung-xu-the-moi-cua-cong-nghetrong-giao-duc.html

[7] Hoàng Thanh Tú - Ninh Thị Hạnh, (2017), Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu giáo dục, Tập 33, Số 2, tr.1-9.

[8] Lê Thị Kim Loan, (2019) Phát triển năng lực công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học, Luận án Tiến sĩ, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[9] Trường Đại học Hùng Vương, (2015), Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).

[10] Lê Thị Hồng Chi - Phan Thị Tình, (02/2021), Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua thiết kế và tổ chức chuyên đề dạy học, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 119 (180), tr.20-24.

[11] UNESCO, (2008), ICT competency framework for teachers

[12] UNESCO, (2011), UNESCO ICT Competency Framework for Teachers.

[13] UNESCO, France, UNESCO (Ed.), (2018), ICT competency framework for teachers.

Articles in Issue