Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ góc nhìn quốc tế: Một bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ góc nhìn quốc tế: Một bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bùi Thị Diển dienbt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Chi chint@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đoàn Thúy Hạnh hanhdt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Việt Hà nvha@moet.gov.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc xác định miễn học phí hay tính học phí không chỉ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội mà còn thể phụ thuộc vào chính sách và ưu tiên của mỗi quốc gia. Nhìn chung, những nước có thu nhập cao có xu hướng miễn học phí vì những quốc gia này có nền tảng tài chính mạnh, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cho chi tiêu giáo dục. Trong khi đó, những nước có thu học phí ở các cấp học đưa ra nhiều gói hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên khó khăn có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ giáo dục. Trong bức tranh toàn cảnh của giáo dục quốc tế, Việt Nam đã có nhiều quyết sách thể hiện sự ưu tiên đối với giáo dục, trong đó có chính sách miễn giảm học phí. Trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập để tiếp tục đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục công bằng cho các đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn có cơ hội đến trường, nâng cao dân trí và chất lượng giáo dục.
Từ khóa: 
Tuition fee exemption policy
tuition fee reduction
financial support for students
education policy
Tham khảo: 

[1] Bui, T. A., Nguyen, C. V., Nguyen, K. D., Nguyen, H. H., & Pham, P. T, (2020), The effect of tuition fee reduction and education subsidy on school enrollment: Evidence from Vietnam, Children and Youth Services Review, 108, 104536.

[2] Khiem, P. H., Linh, D. H., & Dung, N. D, (2020), Does tuition fee policy reform encourage poor children’s school enrolment? Evidence from Vietnam, Economic Analysis and Policy, 66, p.109-124.

[3] https://www.etu.org.za/toolbox/docs/government/ school fees.html.

[4] European Commission/EACEA/Eurydice, (2018), National Student Fee and Support Systems in European Higher Education - 2018/19, Eurydice - Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[5] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (1997), Nghị quyết Trung ương 3, khoá VII.

[6] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (04/11/2013), Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI.

[7] Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về Cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

[8] OECD, (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/f8d7880d-en.

Bài viết cùng số