Quan niệm về dạy viết trên thế giới và đề xuất phương pháp dạy viết trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam

Quan niệm về dạy viết trên thế giới và đề xuất phương pháp dạy viết trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam

Đỗ Thị Thu Hương dothuhuong@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tổng quan các tài liệu dạy viết trên thế giới, chúng tôi nhận thấy, hiện nay đang tồn tại ba quan niệm phổ biến về phương pháp dạy viết văn bản cho học sinh. Đó là phương pháp tiếp cận sản phẩm, phương pháp tiếp cận quy trình và phương pháp tiếp cận thể loại. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế trong dạy học viết cho học sinh. Từ những kết quả phân tích đó, bài viết đề xuất rằng, cần có những thay đổi về phương pháp dạy viết cho học sinh. Khi dạy học viết văn bản, tuỳ thuộc vào từng kiểu văn bản cụ thể, giáo viên có thể áp dụng các phương pháp dạy viết khác nhau, hoặc có thể kết hợp cả phương pháp dạy viết theo tiến trình và phương pháp dạy viết theo thể loại đối với cùng một kiểu văn bản. Gắn liền với sự thay đổi về phương pháp dạy học viết, giáo viên cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp khác như tích hợp giữa đọc và viết, thay đổi cách kiểm tra đánh giá… Việc phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp sẽ góp phần phát triển năng lực viết sáng tạo của học sinh, góp phần hạn chế tình trạng sao chép văn mẫu.
Từ khóa: 
Writing teaching methods
Text
product
Process
genre
Tham khảo: 

[1] Jesse R. Sparks - Yi Song - Wyman Brantley - Ou Lydia Liu, (2014), Assessing written communication in higher education: Review and recom- mendations for next-generation assessment (ETS Research Report No. RR-14-37). Princeton, NJ: Educational Testing Service. doi:10.1002/ets2.12035.

[2] Md. Kamrul Hasan - Mohd. Moniruzzaman Akhand, (December 2010), Approaches to Writing in EFL/ESL Context: Balancing Product and Process in Writing Class at Tertiary Level, Journal of NELTA Vol. 15, No.1-2.

[3] Ken Hyland, (2003), Writing theories and writing Pedagogies, Indonesian, Journal of English Language Teaching, Volume 4, October 2008.

[4] Wisut Jarunthawatchai, (2010), A process-genre approach to teaching second language writing: theoretical perspective and implementationg in a Thai University setting, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy.

[5] Donald M.Murray, (1972), Teaching Writing as a Process not Product, https://ira.aua.am/files/2020/02/ Teach-Writing-as-a-Process-Not-Product.pdf.

[6] Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên) (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Ken Hyland, (2002), Teaching and Researching Writing, Second Edition, Printed in Malaysia.

Bài viết cùng số