Quyền lực của hiệu trưởng nhà trường

Quyền lực của hiệu trưởng nhà trường

Trần Kiểm trankiemkt@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Với bất kì nhà quản lí, lãnh đạo nào đều cần có quyền lực. Quyền lực có hai loại: quyền lực địa vị và quyền lực cá nhân. Quyền lực địa vị là thứ do một tổ chức hoặc từ phía trên giao cho, quyền lực cá nhân là mức độ cấp dưới tôn trọng, quý mến và phục tùng cấp trên. Trong thực tế quản lí, nhà quản lí phải kết hợp hài hòa hai loại quyền lực này. Nhà trường - thiết chế chuyên biệt của xã hội, nơi đào tạo thế hệ trẻ. Tính chất, đặc điểm của nhà trường luôn luôn thay đổi bắt nhịp và đón đầu sự thay đổi của xã hội, trong đó có sự thay đổi về trình độ công nghệ. Đây là tiền đề cho sự thay đổi nội dung, phương thức giáo dục trong nhà trường kể cả thay đổi trong quản lí (trong đó có quyền lực của hiệu trưởng). Để có quyền lực trong quản lí, người hiệu trưởng cần chú ý rèn luyện năng lực chuyên môn. Đây chính là thể hiện thực chất, đích thực quyền lực của mình.
Từ khóa: 
Power
position power
personal power
the principal’s power
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông mới (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[2] Trần Kiểm, (2002), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

[4] Nguyễn Hữu Đức, (02/9/2020), Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp? Báo Dân trí điện tử.

[5] Trần Kiểm, (2010), Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Trần Kiểm, (2018), Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả (Tiếp cận năng lực), In lần thứ ba, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Trần Kiểm, (2021), Những vấn đề cơ bản của Khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[8] Đỗ Minh Cương - Nguyễn Viết Lộc, (07/6/2017), Lí thuyết lãnh đạo dựa trên quyền lực và ảnh hưởng

[9] Bùi Việt Hương, (18/4/2014), Quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực thông minh trong nền dân chủ.

[10] Nye Jr., Joseph S, (19/8/2006), In Mideast, the goal is ‘smart power, Boston Globe.

Bài viết cùng số