Thực trạng năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Đại học Quảng Bình

Thực trạng năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Đại học Quảng Bình

Phạm Thị Yến phamyenqb@gmail.com Trường Đại học Quảng Bình 312 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, việc đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau khi đào tạo ở các trường đại học sư phạm đóng vai trò quan trọng. Bài viết phân tích, đánh giá và làm rõ thực trạng năng lực nghề nghiệp của sinh viên học ngành Giáo dục mầm non ở Trường Đại học Quảng Bình, từ đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Từ khóa: 
competence
professional competence
preschool education
undergraduate student of preschool education
Tham khảo: 

[1] Australian Professional Standards for Teachers, (2013), Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW, Autralia

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư 26/2018/TTBGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

[4] Phạm Thị Bích - Nguyễn Thị Thanh Nhật - Nguyễn Tiến Công - Nguyễn Thị Lê Nam (biên dịch), (2016), Đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN - QA (phiên bản 3.0), NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] California Department of Education, (2012), The California Early Childhood Education (ECE) Competencies.

[6] CoRe, (2012), Competence Requirements in Early Childhood Education and CarLondon and Ghent.

[7] Nguyễn Công Khanh, (2013), Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông theo cách tiếp cận năng lực, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[8] Unesco và Seameo, (2016), Giáo viên mầm non, Khung năng lực giáo viên khu vực Đông Nam Á, Văn phòng Giáo dục Đông Nam Á khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Bài viết cùng số