Mức độ biểu hiện năng lực giao tiếp Toán học của học sinh trung học phổ thông

Mức độ biểu hiện năng lực giao tiếp Toán học của học sinh trung học phổ thông

Lương Anh Phương k17phuong@gmail.com Trường Trung học phổ thông Buôn Đôn, Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam
Nguyễn Thanh Hưng Hunglapthao.dhtn@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Lê Tuấn Anh letuananh11@hotmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày sự cần thiết của việc phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trung học phổ thông, đồng thời hệ thống lại một số quan điểm về biểu hiện của năng lực giao tiếp Toán học, qua đó đề xuất mức độ của các biểu hiện đối với học sinh trung học phổ thông làm cơ sở để đánh giá việc đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trong quá trình dạy học.
Từ khóa: 
competence
mathematical communication
mathematical communication competence
mathematical expression levels
students
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, Chương trình tổng thể, Hà Nội

[2] Trần Ngọc Bích, (2013), Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ Toán học, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[3] Ontario Ministry of Education, (2005), Mathematics: The Ontario curriculum, grades 1-8 (Rev. Ed.), Toronto, Ontario: Queen’s Printer for Ontario, Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/ math18curr.pdf.rds.pdf.

[4] Sumarno (2013), Utari, Abdul Qohar, Improving Mathematical Communication Ability and Self Regulation Learning Of Yunior High Students by Using Reciprocal Teaching.

[5] Vũ Thị Bình, (2016), Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, lớp 7, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[6] National Council of Teachers of Mathematics, (2000), Principle and Standards for School Mathematics, Reston, VA: NCTM.

[7] Polya G, (1973), How To Solve It; A New Aspect of Mathematical Method, New Jersey: Princeton University Press, pp.154

[8] Wichelt L. and Kearney N. E., (2009), Communication: A vital skill of mathematics, DigitalCommons@ University of Nebraska - Lincoln.

[9] Nguyễn Hữu Châu, (11/2004), Ảnh hưởng của giao tiếp đối với chất lượng giảng dạy của người giáo viên, Tạp chí Phát triển Giáo dục.

[10] Hoa Ánh Tường, (2014), Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[11] Ezrailson, C., Kamon, T., Loving, C. C., & McIntyre, P. M., (2006), Teaching through interactiveengagement: Communication is experience, School Science and Mathematics, 106(7), pp. 278-279.

[12] Soledad A, (2007), Ulep, Developing Mathematical Communication in Philippine Classrooms.

Bài viết cùng số