THE EXPRESSION LEVEL OF MATHEMATICAL COMMUNICATION COMPETENCY OF HIGH SCHOOL STUDENTS

THE EXPRESSION LEVEL OF MATHEMATICAL COMMUNICATION COMPETENCY OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Luong Anh Phuong k17phuong@gmail.com Buon Don High School, Ea Wer, Buon Don, DakLak, Vietnam
Nguyen Thanh Hung Hunglapthao.dhtn@gmail.com The University of Danang - University of Science and Education 459 Ton Duc Thang, Danang city, Vietnam
Le Tuan Anh letuananh11@hotmail.com Hanoi National University of Education 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
This article presents the necessity of developing mathematical communication competencies for high school students while at the same time systematizes some perspectives on expression of mathematical communication competencies, thereby proposing the degree of manifestation for high school students, as a basis for assessing the response to the development of mathematical communication competencies for students in the teaching process.
Keywords: 
competence
mathematical communication
mathematical communication competence
mathematical expression levels
students
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, Chương trình tổng thể, Hà Nội

[2] Trần Ngọc Bích, (2013), Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ Toán học, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[3] Ontario Ministry of Education, (2005), Mathematics: The Ontario curriculum, grades 1-8 (Rev. Ed.), Toronto, Ontario: Queen’s Printer for Ontario, Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/ math18curr.pdf.rds.pdf.

[4] Sumarno (2013), Utari, Abdul Qohar, Improving Mathematical Communication Ability and Self Regulation Learning Of Yunior High Students by Using Reciprocal Teaching.

[5] Vũ Thị Bình, (2016), Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, lớp 7, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[6] National Council of Teachers of Mathematics, (2000), Principle and Standards for School Mathematics, Reston, VA: NCTM.

[7] Polya G, (1973), How To Solve It; A New Aspect of Mathematical Method, New Jersey: Princeton University Press, pp.154

[8] Wichelt L. and Kearney N. E., (2009), Communication: A vital skill of mathematics, DigitalCommons@ University of Nebraska - Lincoln.

[9] Nguyễn Hữu Châu, (11/2004), Ảnh hưởng của giao tiếp đối với chất lượng giảng dạy của người giáo viên, Tạp chí Phát triển Giáo dục.

[10] Hoa Ánh Tường, (2014), Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[11] Ezrailson, C., Kamon, T., Loving, C. C., & McIntyre, P. M., (2006), Teaching through interactiveengagement: Communication is experience, School Science and Mathematics, 106(7), pp. 278-279.

[12] Soledad A, (2007), Ulep, Developing Mathematical Communication in Philippine Classrooms.

Articles in Issue