Một số mô hình giáo dục trực tuyến trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Một số mô hình giáo dục trực tuyến trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Phan Thị Bích Lợi phanloi99@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Kiều Oanh kieuoanhgdpt@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết nghiên cứu về quan niệm và một số mô hình giáo dục trực tuyến trên thế giới để thấy được các thành tố đặc trưng, không thể thiếu khi triển khai giáo dục trực tuyến. Với mô hình TPAC, một mô hình thể hiện chức năng của các thành tố, bao gồm Công nghệ, Con người, Đánh giá và Nội dung nằm trong hệ thống quản lí và chính sách. Khi triển khai giáo dục trực tuyến, bất kì nước nào, tổ chức nào cũng đều phải xem xét các yếu tố này và Việt Nam cũng vậy. Bên cạnh đó, Blended learning là mô hình triển khai giáo dục trực tuyến phù hợp. Việt Nam có thể vận dụng mô hình này vào thực tiễn để thấy được dạy học trực tuyến đóng vai trò như một hình thức bổ sung cho dạy học trực tiếp.
Từ khóa: 
Online education
online educational models
Tham khảo: 

[1] U.S. Department of Education, Office of Educational Technology (2010). Understanding the Implications of Online Learning for Educational Productivity

[2] Elaine Allen, (2011), Going the Distance Online Education in the United States.

[3] Michigan virtual school, Planning Guide for Online and Blended Learning.

[4] Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education model. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105.

[5] Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. Paper retrieved from: http://www. elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

[6] Harasim, L. (2012). Learning theory and online technologies. New York: Routledge/Taylor&Francis

[7] Picciano, A. G. (2017). Theories and frameworks for online education: Seeking an integrated model. Online Learning, 21(3), 166-190. doi: 10.24059/olj.v21i3.1225

[8] Heather Staker, Michael B. Horn (2012). Classifying K–12 Blended Learning. Innosight Inistute.

[9] Matthew Wicks (2010), A National Primer on K-12 Online Learning. International Association for K-12 online learning

[10] BGD&ĐT (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - chương trình tổng thể.

[11] Dự thảo thông tư BGD&ĐT (2020), Quy định quản lí tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bài viết cùng số