Quản lí chất lượng đào tạo theo hệ thống ISO 9000 tại các trường trọng điểm trong Công an nhân dân

Quản lí chất lượng đào tạo theo hệ thống ISO 9000 tại các trường trọng điểm trong Công an nhân dân

Phan Lệ Huyền phanlehuyent32@gmail.com Học viện Cảnh sát nhân dân Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chất lượng đào tạo là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ sở giáo dục. Nếu vận dụng lí luận một cách linh hoạt và xây dựng được các biện pháp đồng bộ theo tiêu chuẩn ISO 9000 sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lí chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Công an, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Từ khóa: 
Training quality management
ISO 9000 standards
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Tiến Hùng, Quản lí chất lượng trong giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Phạm Thành Nghị, (2000), Quản lí chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Nguyễn Quang Toản, (2001), ISO 9000 và TQM - Thiết lập hệ thống quản lí tập trung vào chất lượng và hướng vào khách hàng, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] ] Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, (2015), Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lí chất lượng - Các yêu cầu, Hà Nội.

[5] Nguyễn Quang Toản, (2001), ISO 9000 và TQM - Thiết lập hệ thống quản lí tập trung vào chất lượng và hướng vào khách hang, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Alkeaid Adel, (2007), ISO and Creativities: potential advantages of implementing ISO in community colledges, Colledges Student Journal 41.3, pp.657.

[7] Jun-Yao Cheng, (2004), Education improvement through ISO 9000 implementation: Experiences in Taiwan, Int. J. Engng Ed.Vol 20, No1, pp.91-95.

Bài viết cùng số