Các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Trần Trung trungt1978@gmail.com Học viện Dân tộc Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Đức Bình pham-duc.binh@usth.edu.vn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nghiêm Thị Thanh nghiemthanh103@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Lã Phương Thúy laphuongthuydhgd@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới nổi trong những năm gần đây đang đưa nhân loại bước vào giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 được dự báo sẽ có những tác động to lớn đến mọi mặt và mọi lĩnh vực của cuộc sống, ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh của xã hội hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng với mọi quốc gia nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Bài báo này trước hết trình bày tóm tắt về Cách mạng công nghiệp 4.0 và các công nghệ nền tảng của nó, và tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xã hội. Sau đó, chúng tôi đề xuất mô hình để đánh giá các tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến nhân lực dân tộc thiểu số và sự phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Từ khóa: 
industry 4.0
Model
human resources
ethnic minority
Vietnam
Tham khảo: 

[1] H. Lasi, P. Fettke, H. G. Kemper, T. Feld, and M. Hoffmann, (Aug. 2014), Industry 4.0, Bus. Inf. Syst. Eng., vol. 6, no. 4, pp. 239–242.

[2] T. S. Kuhn, (1962), The Structure of scientific revolutions, University of Chicago Press.

[3] Đ. H. Nguyễn, (2018), Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề đặt ra với Việt Nam, NXB Quân đội Nhân dân.

[4] H. Kagermann, W. Wolfgang, and J. Helbig, (2013), Securing the future of German manufacturing industry, Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group,” Plattf. Ind. 4.0, no. April, pp. 1–78.

[5] M. Hermann, T. Pentek, and B. Otto, (2016), Design principles for industrie 4.0 scenarios, in Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 2016-March, pp. 3928–3937.

[6] A. Sanders, C. Elangeswaran, and J. Wulfsberg, (Sep, 2016), Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing, J. Ind. Eng. Manag, vol. 9, no. 3, pp. 811–833.

[7] C. Santos, A. Mehrsai, A. C. Barros, M. Araújo, and E. Ares, (Jan, 2017), Towards Industry 4.0: an overview of European strategic roadmaps, Procedia Manuf, vol. 13, pp. 972–979.

[8] A. Wortmann, B. Combemale, and O. Barais, (2017), A Systematic Mapping Study on Modeling for Industry 4.0 A Systematic Mapping Study on Modeling for Industry 4.0, Research Report] RR-9062, INRIA Rennes-Bretagne Atlantique and University of.

[9] R. Y. Zhong, X. Xu, E. Klotz, and S. T. Newman, (Oct, 2017), Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review, Engineering, vol. 3, no. 5, pp.616–630

[10] A. Janik and A. Ryszko, (2018), Mapping the field of Industry 4.0 based on bibliometric analysis, in Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth, pp. 6316–6330.

[11] A. Cerika and S. Maksumic, (2017), The Effects of New Emerging Technologies on Human Resources: ! Emergence of Industry 4.0, a Necessary Evil?!, Universitetet i Agder ; University of Agder

[12] T. U. Daim and Z. Faili, (2019), Industry 4.0 Value Roadmap, Springer International Publishing

[13] C. Aigbavboa and W. Thwala, Eds., (2020), The Construction Industry in the Fourth Industrial Revolution, Springer International Publishing.

[14] T. T. Nguyễn, T. H. V. Hà, T. H. A. Nguyễn, and M. Đ. Trần, Các công nghệ nền tảng trong cuộc cách mạng công nghiêp lần thứ 4 và đối sách của các nước trên thế giới.

[15] H. G. Escajeda, (2019), Zero economic value humans?, Wake For. J. law policy, vol. 10, no.2.

[16] B. Baulch, T. T. K. Chuyen, D. Haughton, and J. Haughton, (Oct. 2007), Ethnic minority development in Vietnam, J. Dev. Stud, vol. 43, no. 7, pp. 1151–1176.

Bài viết cùng số