Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ý thức tự học của sinh viên đại học hiện nay

Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ý thức tự học của sinh viên đại học hiện nay

Lê Chi Lan chilansgu.kt@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đại học đóng vai trò cung cấp những kiến thức và kĩ năng cho sinh viên tham gia vào thị trường lao động. Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học chuyển dần sang việc đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đổi mới hoạt động giảng dạy theo yêu cầu của học chế tín chỉ “Lấy người học là trung tâm” là điều không thể thiếu. Tự học có vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố quyết định tạo nên trí tuệ con người. Bài viết tìm hiểu những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ý thức tự học của sinh viên như: Yếu tố nhà trường, yếu tố xã hội, yếu tố gia đình và yếu tố viễn cảnh nghề nghiệp. Với những yếu tố khách quan này thì những yếu tố nào có ảnh hưởng đến ý thức tự học. Từ đó, có thể giúp nhà trường có những hướng tiếp cận mới trong đào tạo để phát huy ý thức tự học cho sinh viên.
Từ khóa: 
Awareness
self-study
influencing factors
influences
objective factors
Tham khảo: 

[1] Win, R., & Miller, P. W, (March 2005), The Effects of Individual and School Factors on University Students’ Academic Performance, Australian Economic Review, Vol. 38, No. 1, pp. 1-18.

[2] Phạm Quang Bảo, (2009), Các biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh trường văn hóa I - Bộ Công An, Luận văn Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

[3] Powers, D. E., & Swinton, S. S, (1985), The Impact of Self-Study on GRE Test Performance, New Jersey: Educational Testing Service.

[4] Hà Thị Đức, (1992), Về hoạt động tự học của sinh viên sư phạm, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Số 4, tr.23

[5] Benson, P, (2001), Teaching and researching autonomy in language learning, London: Longman.

[6] Diệp Thị Thanh, (2006), Phương pháp tự học - cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học, Tạp chí Khoa học, Số 15-16, Đại học Đà Nẵng.

[7] Kirmani, N.S., & Siddiquah, A, (2008), Indentification and analysis of the factors affecting student achievement in higher education, Proceedings of the 2nd International Conference on Assessing Quality in Higher Education (2-ICAQHE), pp. 424-437, 1st - 3rd December, Lahore - Pakistan

[8] Nguyễn Thị Thi Thu, (2010), Thực trạng tự học của sinh viên Khoa Ngữ văn, Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết cùng số