Mô hình đào tạo giáo viên kĩ thuật liên thông từ người có trình độ kĩ năng nghề

Mô hình đào tạo giáo viên kĩ thuật liên thông từ người có trình độ kĩ năng nghề

Cao Danh Chính caochinhktv@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên kĩ thuật nói riêng là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, đào tạo giáo viên kĩ thuật hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế về quy mô, chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo giáo viên. Bài viết trình bày mô hình nhân cách của giáo viên kĩ thuật và mô hình đào tạo giáo viên kĩ thuật ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật
Từ khóa: 
Transfer training
technical teachers
vocational skills and knowledge.
Tham khảo: 

[1] Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, (2020), Báo cáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020, NXB Thanh niên.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (10/20/2023), Quyết định số 73/ QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[3] Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, (2020), Mô hình đào tạo giáo viên A+B, Kỉ yếu Hội thảo khoa học

[4] Villegas-Reimers, E, (2003), Teacher professional development: an international review of the literature, Paris: International Institute for Educational Planning, pp.69-78.

[5] Chikasanda, V. K. M., Otrel-Cass, K., Williams, J., & Jones, A, (2013), Enhancing teachers’ technological pedagogical knowledge and practices: A professional development model for technology teachers in Malawi, International Journal of Technology and Design Education, No 23, pp.597-622.

[6] Đinh Quang Báo, (2021), Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Tập 22, Số 1, tr.46-54

[7] Nguyễn Danh Nam, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và mô hình đào tạo giáo viên theo định hướng chuẩn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 226(18), tr.3-11.

[8] Phạm Hồng Quang - Hà Trần Phương - Nguyễn Danh Nam, (11/2019), Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 466, kì 2, tr.6-11.

[9] Kim, Y. - Park, J, (2017), Developing a Framework for Effective Technical Teacher Education, International Journal of Engineering Education, vol 33(1B), pp.488- 496

[10] Williams, P. J. et al, (2018), A competency-based approach to the design of a technology teacher education program, Journal of Technology Education, vol 29 (1), pp.62-79.

[11] Onwuka, E. et al, (2020), The Development and Validation of a Model for Technical and Vocational Education and Training (TVET) Teacher Education, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 1 vol 5(7), pp.178-193.

[12] Selevko, G. K - Selevko, E. V, (2018), Model of the Training Program for Vocational and Technical Education Teachers, International Journal of Engineering Pedagogy, vol 8(2), pp.126-140.

[13] Zholdasbekova, S., Nurzhanbayeva, Z., Karatayev, G., Akhmet, L. S., & Anarmetov, B, (2016), The Conceptual Model of Future Teachers Training to Dual Education in Vet (Vocational Education & Training), International Journal of Environmental & Science Education, vol 11(7), pp.532-1533.

[14] Nguyễn Xuân Mai, (2006), Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kĩ thuật, Luận án Tiến sĩ.

[15] Nguyễn Xuân Mai, (4/2007), Giáo viên dạy nghề và các mô hình đào tạo giáo viên dạy nghề, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 6, tr.51-54.

[16] Nguyễn Xuân Mai, (4/2007), Giáo viên dạy nghề và các mô hình đào tạo giáo viên dạy nghề, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 6, tr.51-54.

[17] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 43/2019/QH14 Luật Giáo dục.

[18] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 38/2013/QH13 Luật Việc làm.

[19] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (24/12/2015), Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia.

[20] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (24/12/2015), Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia.

[21] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (30/12/2020), Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/ TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

[22] Bộ Giáo dục và Đào tạo (25/12/2012), Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ban hành Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

[23] Thủ tường Chính phủ (31/5/2017), Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

[24] Thủ tướng Chính phủ (25/5/2021), Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 về việc Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

[25] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (30/12/2020), Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Bài viết cùng số