THE MODEL OF TECHNICAL TEACHER TRAINING TRANSFERRED FROM VOCATIONAL-SKILLED LEARNERS

THE MODEL OF TECHNICAL TEACHER TRAINING TRANSFERRED FROM VOCATIONAL-SKILLED LEARNERS

Cao Danh Chinh caochinhktv@gmail.com Vinh University of Technology Education 117 Nguyen Viet Xuan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
The teaching staff in general and technical teachers in particular are the determining factors in the training quality of vocational education institutions. However, the current training of technical teachers has many limitations in terms of scale, quality, and structure of the teacher training. This article aims at presenting the personality model of technical teachers and technical teacher training at universities of technology education
Keywords: 
Transfer training
technical teachers
vocational skills and knowledge.
Refers: 

[1] Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, (2020), Báo cáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020, NXB Thanh niên.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (10/20/2023), Quyết định số 73/ QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[3] Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, (2020), Mô hình đào tạo giáo viên A+B, Kỉ yếu Hội thảo khoa học

[4] Villegas-Reimers, E, (2003), Teacher professional development: an international review of the literature, Paris: International Institute for Educational Planning, pp.69-78.

[5] Chikasanda, V. K. M., Otrel-Cass, K., Williams, J., & Jones, A, (2013), Enhancing teachers’ technological pedagogical knowledge and practices: A professional development model for technology teachers in Malawi, International Journal of Technology and Design Education, No 23, pp.597-622.

[6] Đinh Quang Báo, (2021), Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, Tập 22, Số 1, tr.46-54

[7] Nguyễn Danh Nam, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và mô hình đào tạo giáo viên theo định hướng chuẩn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 226(18), tr.3-11.

[8] Phạm Hồng Quang - Hà Trần Phương - Nguyễn Danh Nam, (11/2019), Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 466, kì 2, tr.6-11.

[9] Kim, Y. - Park, J, (2017), Developing a Framework for Effective Technical Teacher Education, International Journal of Engineering Education, vol 33(1B), pp.488- 496

[10] Williams, P. J. et al, (2018), A competency-based approach to the design of a technology teacher education program, Journal of Technology Education, vol 29 (1), pp.62-79.

[11] Onwuka, E. et al, (2020), The Development and Validation of a Model for Technical and Vocational Education and Training (TVET) Teacher Education, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 1 vol 5(7), pp.178-193.

[12] Selevko, G. K - Selevko, E. V, (2018), Model of the Training Program for Vocational and Technical Education Teachers, International Journal of Engineering Pedagogy, vol 8(2), pp.126-140.

[13] Zholdasbekova, S., Nurzhanbayeva, Z., Karatayev, G., Akhmet, L. S., & Anarmetov, B, (2016), The Conceptual Model of Future Teachers Training to Dual Education in Vet (Vocational Education & Training), International Journal of Environmental & Science Education, vol 11(7), pp.532-1533.

[14] Nguyễn Xuân Mai, (2006), Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kĩ thuật, Luận án Tiến sĩ.

[15] Nguyễn Xuân Mai, (4/2007), Giáo viên dạy nghề và các mô hình đào tạo giáo viên dạy nghề, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 6, tr.51-54.

[16] Nguyễn Xuân Mai, (4/2007), Giáo viên dạy nghề và các mô hình đào tạo giáo viên dạy nghề, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 6, tr.51-54.

[17] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 43/2019/QH14 Luật Giáo dục.

[18] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 38/2013/QH13 Luật Việc làm.

[19] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (24/12/2015), Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia.

[20] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (24/12/2015), Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia.

[21] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (30/12/2020), Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/ TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

[22] Bộ Giáo dục và Đào tạo (25/12/2012), Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ban hành Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

[23] Thủ tường Chính phủ (31/5/2017), Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

[24] Thủ tướng Chính phủ (25/5/2021), Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 về việc Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

[25] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (30/12/2020), Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Articles in Issue