ISSUES AND SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

ISSUES AND SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

Nguyen Duc Minh minhnd@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The industrial revolution 4.0 has made a breakthrough in the development of all segments of society. In respect of education, the impact of the industrial revolution 4.0 is reflected in both positive and negative aspects. Due to its characteristics, education for people with disabilities also has its own aspects regarding development during the industrial revolution 4.0. This article focuses on the basic impact and proposes solutions for the development of education for people with disabilities in the context of the industrial revolution 4.0.
Keywords: 
Industrial revolution 4.0
impact
education for people with disabilities
solutions for education for people with disabilities
Refers: 

[1] Heriyanto, Satori D., Komariah A., (2019), Character education in the era of industrial revolution 4.0 and its relevance to the high school learning transformation process, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 24, núm. Esp.5, Universidad del Zulia, Venezuela, Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27962050036

[2] B A Bagustari, H B Santoso, (2018), Adaptive User Interface of Learning Management Systems for Education 4.0: A Research Perspective, IOP Publising

[3] Phạm Đỗ Nhật Tiến, (2018), Kịch bản nào cho giáo dục Việt Nam trước những thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[4] Hà Công Hải, (2018), Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[5] Olufemi Timothy Adigun, Dumisani R. Nzima, (2021), The Fourth Industrial Revolution And Persons With Disabilities: Peeping Into The Future Through The Lens Of The Present, Multicultural Education, Volume 7, Issue 7, DOI: 10.5281/zenodo.5083228

[6] Persichitte, K., Ferrell, K., & Lowell, N, (2000), Distance Learning and the Visually Impaired: A Success Story, Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(1), p.200-208.

[7] Quốc hội, (2013), Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

[8] Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục.

[9] Quốc hội, (2010), Luật Người khuyết tật, số: 51/2010/ QH12

[10] Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations.

[11] Incheon Declaration and SDG4, Education 2030 Framework for Action.

[12] Tổng cục Thống kê, (2016), Điều tra Quốc gia người khuyết tật, NXB Thống kê.

[13] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, (2019), Thông tư số: 01/2019/TT-BLĐTBXH

[14] Nguyễn Đức Minh, (2015), Chính sách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “20 năm giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam”, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Articles in Issue