THE CURRENT STATUS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF UNDERGRADUATE STUDENTS MAJORING IN PRESCHOOL EDUCATION AT QUANG BINH UNIVERSITY

THE CURRENT STATUS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF UNDERGRADUATE STUDENTS MAJORING IN PRESCHOOL EDUCATION AT QUANG BINH UNIVERSITY

Pham Thi Yen phamyenqb@gmail.com Quang Binh University 312 Ly Thuong Kiet, Dong Hoi city, Quang Binh province, Vietnam
Summary: 
In the current trend of educational innovation, the assessment of students’ professional competence after graduation from pedagogical universities plays an essential role. The article analyzes, evaluates, and clarifies the current status of the professional competence of university undergraduate students majoring in preschool education at Quang Binh University, thereby proposing measures to improve the professional conpetence for students in adapting to the increasing demands of the labormarket.
Keywords: 
competence
professional competence
preschool education
undergraduate student of preschool education
Refers: 

[1] Australian Professional Standards for Teachers, (2013), Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW, Autralia

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư 26/2018/TTBGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

[4] Phạm Thị Bích - Nguyễn Thị Thanh Nhật - Nguyễn Tiến Công - Nguyễn Thị Lê Nam (biên dịch), (2016), Đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN - QA (phiên bản 3.0), NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] California Department of Education, (2012), The California Early Childhood Education (ECE) Competencies.

[6] CoRe, (2012), Competence Requirements in Early Childhood Education and CarLondon and Ghent.

[7] Nguyễn Công Khanh, (2013), Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông theo cách tiếp cận năng lực, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[8] Unesco và Seameo, (2016), Giáo viên mầm non, Khung năng lực giáo viên khu vực Đông Nam Á, Văn phòng Giáo dục Đông Nam Á khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Articles in Issue