Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

Lê Quang Mạnh* lemanhspqs@gmail.com Học viện Chính Trị 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Lê Ngọc Tường lengoctuong@gmail.com Học viện Chính Trị 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chuyển đổi số là quá trình tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Chuyển đổi số diễn ra ở tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học - nơi cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao không thể đứng ngoài hay chậm trễ. Trong bài viết, tác giả khái lược những vấn đề cơ bản nhất của chuyển đổi số trong giáo dục, đi từ những khái niệm cơ bản nhất đến những vấn đề đã và đang được quan tâm nghiên cứu.
Từ khóa: 
chuyển đổi số
chuyển đổi số trong giáo dục
giải pháp chuyển đổi số
chuyển đổi số ở các trường đại học trong quân đội.
Tham khảo: 

[1] Sandkuhl, K., & Lehmann, H, (2017), Digital Transformation in Higher Education–The Role of Enterprise Architectures and Portals, Digital Enterprise Computing (DEC 2017).

[2] Bảo, H. T, (2020), Chuyển đổi số thời COVID-19. Retrieved from https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-congnghe/Chuyen-doi-so-thoi-COVID-19-23135

[3] Thủ tướng Chính phủ, (2020), Quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.

[4] Joan M. Reitz, (2013), Dictionary of Library and Information Science, Cambridge University Press, CUP

[5] WITTEN, Ian H, BAIBRIDGE, David, (2003), How to Build a Digital Library, New York: Morgan Kaufmann.

[6] Nguyễn Minh Hiệp, (2016), Tài nguyên học tập và tài nguyên số, Retrieved from https://r7. epository. vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/11598/1/OERBook%2810%29.pdf.

[7] RHINO, Art, (2004), Using Open Source Systems for Digital Libraries- Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.

Bài viết cùng số