Đổi mới quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận năng lực người học

Đổi mới quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận năng lực người học

Thiều Văn Nam namtv.khtc@kiengiang.edu.vn Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 131 đường Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quản lí hoạt động học tập của học sinh là tạo cho người dạy và người học một sự liên kết chặt chẽ, không những bởi cơ chế hoạt động của tổ chức mà còn bởi hoạt động của chính bản thân giáo viên và học sinh. Học sinh luôn đóng vai trò là mục tiêu hướng đến cuối cùng sao cho quá trình thực hiện giáo dục đạt đến kết quả cao nhất. Bài viết cung cấp một số nội dung về quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận năng lực người học.
Từ khóa: 
Innovating
boarding high school for ethnic minority students
managing learning activities
competence-oriented approach
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Nâng cao chất lượng đào tạo các trường phổ thông dân tộc nội trú, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngân hàng phát triển Châu Á, (2013), Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về quản lí trường phổ thông dân tộc nội trú, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Ban quản lí chương trình ETEP, Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

[4] Đỗ Văn Tuấn, Tìm hiểu về GD STEM - Lạ nhưng không mới, Báo Tin học và Nhà trường, số 182.http://megastudy. edu.vn/chia-se/tim-hieu-ve-giao-duc-stem-la-nhungkhong-moi-sh180.html.

[5] Nguyễn Công Khanh, (2015), Đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Phạm Minh Hạc, (2010), Một số vấn giáo dục Việt Nam đầu thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Trần Kiểm, (2007), Giáo trình Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số