INNOVATING THE MANAGEMENT OF STUDENTS’ LEARNING ACTIVITIES AT KIEN GIANG BOARDING SCHOOL FOR ETHNIC MINORITY STUDENTS BASED ON A COMPETENCE-ORIENTED APPROACH

INNOVATING THE MANAGEMENT OF STUDENTS’ LEARNING ACTIVITIES AT KIEN GIANG BOARDING SCHOOL FOR ETHNIC MINORITY STUDENTS BASED ON A COMPETENCE-ORIENTED APPROACH

Thieu Van Nam namtv.khtc@kiengiang.edu.vn Kien Giang Department of Education and Training 131 Dong Da, Rach Gia city, Kien Giang, Vietnam
Summary: 
Managing learning activities of students is to give teachers and learners a close connection, not only by the mechanism of the organization’s activities but also by the activities of the teachers themselves and the student. Students always play the role of the ultimate goal to achieve the highest results in the implementation of education. The article examined some issues on the management of learning activities of students at Kien Giang boarding high school for ethnic minority students based on a competence-oriented approach.
Keywords: 
Innovating
boarding high school for ethnic minority students
managing learning activities
competence-oriented approach
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Nâng cao chất lượng đào tạo các trường phổ thông dân tộc nội trú, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngân hàng phát triển Châu Á, (2013), Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về quản lí trường phổ thông dân tộc nội trú, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Ban quản lí chương trình ETEP, Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

[4] Đỗ Văn Tuấn, Tìm hiểu về GD STEM - Lạ nhưng không mới, Báo Tin học và Nhà trường, số 182.http://megastudy. edu.vn/chia-se/tim-hieu-ve-giao-duc-stem-la-nhungkhong-moi-sh180.html.

[5] Nguyễn Công Khanh, (2015), Đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Phạm Minh Hạc, (2010), Một số vấn giáo dục Việt Nam đầu thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Trần Kiểm, (2007), Giáo trình Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue