Mối quan hệ giữa trình độ tiếng Anh và kết quả học tập của sinh viên chương trình tiên tiến

Mối quan hệ giữa trình độ tiếng Anh và kết quả học tập của sinh viên chương trình tiên tiến

Nguyễn Hồng Nam hongnam@tlu.edu.vn Trường Đại học Thủy lợi 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa kết quả thi TOEFL với kết quả đào tạo các môn học chuyên môn đã được tiến hành với 340 sinh viên chương trình tiên tiến thuộc hai ngành Kĩ thuật xây dựng và Kĩ thuật tài nguyên nước ở Trường Đại học Thủy lợi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuẩn đầu ra tiếng Anh 500 điểm TOEFL là phù hợp. Điểm TOEFL cao nhất có xu hướng tỉ lệ thuận với điểm trúng tuyển của sinh viên (không xét điểm ưu tiên). Tuy nhiên, điểm TOEFL chưa phản ánh chính xác khả năng học tập chuyên môn của sinh viên. Nhằm thu hút sinh viên, tạo phong trào học tiếng Anh hiệu quả, lan tỏa, cần xem xét các đặc thù của đào tạo ngoại ngữ như thời lượng tiết học, nội dung chương trình, sức khỏe, các hoạt động tập thể, ngoại khóa, câu lạc bộ, thi Olympic và rà soát điều kiện tiếng Anh đối với sinh viên theo các năm học.
Từ khóa: 
Advanced Program
English Training
Civil engineering
TOEFL
GPA
Tham khảo: 

[1] Aina, J.K, Ogundele, A. G. & Olanipekun, S. S, (2013), Students’ Proficiency in English Language Relationship with Academic Performance in Science and Technical Education, American Journal of Educational Research, Vol. 1, No. 9, pp.355-358, http://pubs.sciepub.com/ education/1/9/2.

[2] Cummins, J, (1992), Language Proficiency, Bilingualism and Academic Achievement, White Plains, NY: Longman, pp. 58-70.

[3] Fakeye, D. O. & Ogunsiji, Y, (2009), English language proficiency as a predictor of academic achievement among ELF students in Nigeria, Journal of Science Research, vol. 37, pp.490-49

[4] Ghenghesh, P, (2015), The Relationship Between English Language Proficiency and Academic Performance of University Students – Should Academic Institutions Really be Concerned? International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 4 No. 2; doi:10.7575/aiac.ijalel.v.4n.2p.91.

[5] Johnson, P, (1988), English language proficiency and academic performance of undergraduate international students, TESOL Quarterly, 22.

[6] Johnson, P, (1988), English language proficiency and academic performance of undergraduate international students, TESOL Quarterly, 22.

[7] Krausz, J., Schiff, A., Schiff, J. & Hise, J. V, (2005), The impact of TOEFL scores on placement and performance of international students in the initial graduate accounting class, Accounting Education: An International Journal, Vol.4, No.1, pp.103-111.

[8] Xu, M, (1991), The impact of English-language proficiency on international graduate students’ perceived academic difficulty, Research in Higher Education, Vol.32, No.5, pp.557-570, https://doi. org/10.1007/BF00992628.

[9] Saeghi, S, (2014), High-stake test preparation courses: Washback in accountability contexts, Journal of Education and Human Development, Vol. 3, No.1, pp.17-26.

[10] Trường Đại học Thủy lợi, (12/8/2014), Quyết định số 1132/QĐ-ĐHTL ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo và quản lí chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Thủy lợi.

[11] SIE, (2014), Báo cáo kết quả đào tạo tiếng Anh chương trình tiên tiến, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thủy lợi

[12] Microcal Origin, (1997), version 5.0, Microcal Software Inc., USA

Bài viết cùng số