DEVELOPING CRITERIA FOR ASDEVELOPING CRITERIA FOR ASSESSING SPEAKING AND LISTENING SKILLS IN LITERATURE CLASS FOR 6TH-GRADE STUDENTS BASED ON THE 2018 VIETNAMESE AND LITERATURE CURRICULUM

DEVELOPING CRITERIA FOR ASDEVELOPING CRITERIA FOR ASSESSING SPEAKING AND LISTENING SKILLS IN LITERATURE CLASS FOR 6TH-GRADE STUDENTS BASED ON THE 2018 VIETNAMESE AND LITERATURE CURRICULUM

Duong Thi My Hang duongthimyhang@hpu2.edu.vn
Do Thi Thu Huong* dothuhuong@hpu2.edu.vn
Summary: 
The 2018 Vietnamese and Literature curriculum at the secondary level has been implemented for one year (grade 6). Presently, the curriculum includes three Literature books: “Ket noi tri thuc voi cuoc song,” “Canh Dieu,” and “Chan troi va sang tao.” Implementing these three sets of books for teaching 6th-grade students has highlighted the necessity of establishing a unified set of criteria for assessing reading, writing, and especially speaking and listening skills across all three books. This article addresses the need to develop criteria for assessing speaking and listening skills in literature for 6th graders based on the requirements outlined in the Grade 6 Vietnamese and Literature curriculum (2018). It also takes into account the specific characteristics of speaking and listening lessons. The focus is on designing a comprehensive process for developing such assessment criteria. Additionally, the article provides an example of a storytelling task where students share a memorable personal experience. The process of designing criteria for assessing speaking and listening skills comprises six essential steps. Firstly, analyzing the requirements for speaking skills in Literature 6; second, determining the content for assessment; third, defining the lessons to be assessed; fourth, establishing the assessment criteria; fifthly, determining the levels and content of indicators; and finally, conducting thorough checks and making necessary edits. These steps can guide teachers in creating assessment criteria for each listening and speaking lesson in grade 6, and they can also be applied to the literature program in grades 7, 8, and 9, encompassing various types of listening and speaking lessons.
Keywords: 
Speaking and listening
criteria
Assessment
Literature
grade 6.
Refers: 

[1] Nguyễn Thành Ngọc Bảo, (2021), Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[2] Mai Bích Huyền - Nguyễn Thị Hồng Nam, (2014), Tiêu chí đánh giá bài luận - một trong những công cụ phát triển năng lực tạo lập văn bản cho học sinh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 2.

[3] Đoàn Thị Thanh Huyền - Lê Thị Minh Nguyệt - Phan Thị Hồng Xuân, (2021), Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trung học cơ sở trong dạy học Ngữ văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Hoàng Phê, (1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển Đà Nẵng.

[5] Nguyễn Thiện Giáp, (2000), Dụng học Việt ngữ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT).

[7] Trần Thị Tuyết Oanh, (2004), Đánh giá trong giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[8] Nguyễn Lộc - Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên), (2016), Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục Việt Nam.

[9] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2014), Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo định hướng đánh giá năng lực, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 56.

Articles in Issue