ORGANIZING MATHEMATICS TEACHING IN HIGH SCHOOLS TO DEVELOP STUDENTS' COMPETENCES

ORGANIZING MATHEMATICS TEACHING IN HIGH SCHOOLS TO DEVELOP STUDENTS' COMPETENCES

Nguyen Thong Minh* ntminh@blu.edu.vn Bac Lieu University 178 Vo Thi Sau, Ward 8, Bac Lieu city, Bac Lieu province, Vietnam
Nguyen Thi Thuy An nttan@tdu.edu.vn Tay Do University 68 Tran Chien, Le Binh, Cai Rang, Can Tho, Vietnam
Summary: 
Mathematics education in Vietnam aims to renew the goal of teaching based on developing students’ quality and competence. Therefore, one of the requirements for Mathematics teachers in high schools is to design lessons in the direction of developing students’ competences. This article presents perspectives on competence and teaching to develop students’ competence. Based on such research, the author proposes a process of designing lessons towards developing competence through a specific lesson.
Keywords: 
competence
competence-based teaching
teaching Mathematics in high schools.
Refers: 

[1] Phạm Minh Hạc, (1997), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Viện Ngôn ngữ học, (2003), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng

[3] OECD, (2002), Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation. Swiss Federal Statistics Office

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và những thách thức cần vượt qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Meier Bernd - Nguyễn Văn Cường, (2005), Phát triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới, Tài liệu hội thảo tập huấn, Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông, Hà Nội

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018), Hà Nội.

[7] Ministry of Education and Training, (2018), General Education Program Mathematics, Ha Noi

[8] Phạm Đức Quang, (2014), Kỉ yếu hội thảo Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học giai đoạn 2014-2020, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue