RESEARCHING SCHOOL BEHAVIOR CULTURE AND INSTRUCTION OF SCHOOL BEHAVIOR CULTURE

RESEARCHING SCHOOL BEHAVIOR CULTURE AND INSTRUCTION OF SCHOOL BEHAVIOR CULTURE

Nguyen Duc Quang quangnd06@yahoo.com Hanoi Pedagogical University 2 Xuan Hoa, Phuc Yen, Vinh Phuc, Vietnam
Nguyen Thi Ngoc Ha ntnha@dthu.edu.vn Dong Thap University 783 Pham Huu Lau, Cao Lanh, Dong Thap, Vietnam
Summary: 
School behavior culture played an important role in contributing to developing a good environment for teaching and education activities. Thus, school behavior culture has become a research subject of concern from different approaches, possibly in two groups: direct or indirect accesses. Research has created an important knowledge back ground for further research and development of a theoretical framework for school behavior culture and its instruction.
Keywords: 
Research
school behavior culture
instruction of school behavior culture
Refers: 

[1] Nguyễn Dục Quang, (2016), Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[2] Xây dựng văn hóa học đường - Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, (2007), Kỉ yếu hội thảo khoa học, Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

[3] Nguyễn Khắc Hùng (Chủ biên), (2011), Văn hóa và văn hóa học đường, NXB Thanh niên, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Hộ - Trịnh Trúc Lâm, (2000), Ứng xử sư phạm, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội

[5] Vũ Lệ Hoa, (2010), Khéo léo trong giao tiếp, ứng xử sư phạm - Một yếu tố nâng cao hiệu quả dạy học, Tạp chí Giáo dục số 61 (236), (kì 2 – 4/2010)

[6] Lê Thị Bừng, (1997), Tâm lí học ứng xử, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Nguyễn Thị Kim Ngân, (2011), Văn hóa giao tiếp trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

[8] Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, (2016), Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp (Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Articles in Issue