DEVELOPING STUDENTS’ LEARNING INSPIRATION IN PSYCHOLOGYEDUCATION PERIODS AT COLLEGES OF EDUCATION

DEVELOPING STUDENTS’ LEARNING INSPIRATION IN PSYCHOLOGYEDUCATION PERIODS AT COLLEGES OF EDUCATION

Vo Thi Thanh thanhcdspvt@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
Summary: 
The article mentions the concept of inspiration and learning inspiration, impact factors on learning inspiration, and suggests inspired solutions to students in Psychology-Education periods at colleges of education. These solutions were: Improving teaching methods; Student's interest assessment; Guide students to apply psychology into education and life through designing instructional modules in Psychology; Skill to use language and non-verbal means; Nurture positive emotions in the teaching profession. Lecturers should carefully create a friendly learning environment as well as select the teaching contents. They need to thoroughly understand and realize the need to inspire students’ learning. Then, they actively self- train to organize inspired learning sessions for students.
Keywords: 
Learning inspiration
students
colleges of education
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] Trung tâm Từ điển Tiếng Việt, (1995), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[3] Phan Trọng Ngọ (chủ biên), (2005), Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) - Trần Trọng Thủy, (2004), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[5] Nhiều tác giả, (2014), Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tuyển dụng và đãi ngộ người tài, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Sổ tay doanh nhân, (2002), Thuật động viên, NXB Trẻ

Articles in Issue