A SURVEY ON THE CURRENT SITUATION OF CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ EXPERIMENTAL CHEMISTRY COMPETENCE AT VINH UNIVERSITY BASED ON CDIO APPROACH

A SURVEY ON THE CURRENT SITUATION OF CHEMISTRY EDUCATION STUDENTS’ EXPERIMENTAL CHEMISTRY COMPETENCE AT VINH UNIVERSITY BASED ON CDIO APPROACH

Le Thi Thu Hiep lethuhiepdhv@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Cao Cu Giac * giaccc@vinhuni.edu.vn Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Ly Huy Hoang huyhoangfcdu@gmail.com 783 Pham Huu Lau, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Summary: 
Experimental chemistry competence is one of the important and specific competencies needed by teachers to meet the requirements of reforming the general education program. There are different perspectives on training students based on competence approach, by choosing among them, Vinh University has organized a training program for students based on CDIO approach in order to improve the training quality and to meet the requirements of the society from the academic year 2017 - 2018. The transformation of training methods at Vinh University is applied to all majors, including chemistry teacher education. However, the experimental chemistry competence of students at Vinh University is still limited. The article investigates the current situation of students’ experimental chemistry competence at Vinh University according to CDIO approach, on such basis, the appropriate solutions are proposed as a basis for the assessment of students’ experimental chemistry competence applying the CDIO approach as well as for the improvement of training quality for chemistry education students.
Keywords: 
CDIO
Output standard
chemistry education students
chemical experiment
experimental chemistry competence
Refers: 

[1] Võ Văn Thắng, (8/2011), Tiếp cận CDIO để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, Tạp chí Giáo dục, số 268, kì 2.

[2] Đinh Xuân Khoa - Thái Văn Thành - Nguyễn Xuân Bình, (10/2016), Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành sư phạm theo CDIO tại Trường Đại học Vinh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.8-15.

[3] Hồ Tấn Nhật - Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch, tái bản lần thứ nhất), (2009), Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] http://www.cdio.org/cdio-collaborators/school-profiles (truy cập ngày: 17/7/2021).

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình môn Hoá học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[6] Awang, M.M., Jindal-Snape, D. & Barber, T., (2013), A documentary analysis of the government’s circulars on positive behaviour enhancement strategies, Asian Social Science, 9(5), pp.203-208.

[7] NIE, (2008), A teacher education model for the 21st centure, A report by the National Institute of Education Singapore.

[8] Pilanthananond, M., (2007), Education professional standards in Thailan.

[9] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

[10] Nguyễn Hữu Lộc (chủ biên) - nhiều tác giả, (2018), Đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[11] Trường Đại học Vinh, (27/4/2017), Chuẩn đầu ra cấp độ 3, chương tình đào tạo tiếp cận CDIO đại học hệ chính quy, ngành Sư phạm Hóa học, Ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-ĐHV

[12] Lý Huy Hoàng - Cao Cự Giác, (2016), Thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học, Tạp chí Giáo dục, số 378.

[13] Đặng Thị Thuận An - Trần Trung Ninh, (2016), Xây dựng khung năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6, tr.79-86.

[14] Phan Đồng Châu Thủy, (2016), Hình thành năng lực sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 6A, tr61.

Articles in Issue