Ý định chuyển đổi cơ sở đào tạo, cảm xúc học tập tiêu cực, chương trình dạy học, thương hiệu trường đại học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý định chuyển đổi cơ sở đào tạo, cảm xúc học tập tiêu cực, chương trình dạy học, thương hiệu trường đại học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bui Hoang Ngoc* ngocbh@hufi.edu.vn Ho Chi Minh City University of Food Industry 140 Le Trong Tan, Tan Phu district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Do Van Thang thangdv@hufi.edu.vn Ho Chi Minh City University of Food Industry 140 Le Trong Tan, Tan Phu district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Le Luong Hieu thangdv@hufi.edu.vn Ho Chi Minh City University of Food Industry 140 Le Trong Tan, Tan Phu district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Ý định chuyển đổi cơ sở đào tạo, cảm xúc học tập tiêu cực, chương trình dạy học, thương hiệu trường đại học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: 
Switching intention
learning curricula
Negative emotion
university branding
Ho Chi Minh City University of Food Industry.
Refers: 

[1] Pekrun, R., Goetz, T., & Titz, W, (2002), Academic Emotions in Students’Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research, Educational Psychologist, 37, 91-106.

[2] Trần Thị Thu Mai - Lê Thị Ngọc Thương, (2012), Khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 39, tr.14-21

[3] Nguyễn Thị Minh Hằng, (2014), Ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học xã hội và Nhân văn, số 30(4), tr.25-34

[4] Bùi Hoàng Ngọc, (2020), Tác động của cảm xúc tiêu cực đến quyết định chuyển đổi cơ sở học tập của sinh Bùi Hoàng Ngọc, Đỗ Văn Thắng, Lê Lương Hiếu 16 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM viên, Nghiên cứu Giáo dục, số 36(2), tr.40-51

[5] Helgesen, O - Nesset, E, (2007), What Accounts for Students’ Loyalty? Some Field Study Evidence, International Journal of Educational Management, 21, p.126-143.

[6] Villavicencio, F. T - Bernardo, A. B. I, (2013), Negative Emotions Moderate the Relationship Between SelfEfficacy and Achievement of Filipino Students, Psychology Studies, 58(3), p.225-232

[7] Villavicencio, F. T - Bernardo, A. B. I, (2013), Positive academic emotions moderate the relationship between self-regulation and achievement, British Journal of Educational Psychology, 83, 329-340.

[8] Garcia, A.M.M, (2016), The role of positive and negative emotions to academic performance, Undergraduate Thesis Proposal, San Beda College.

[9] Galanaki, E. P., Polychronopoulou, S. A., & Babalis, T. K, (2008), Loneliness and social dissatisfaction among behaviourally at-risk children, School Psychology International, 29, 214-229

[10] Datu, J.A.D, (2018), Everyday discrimination, negative emotions, and academic achievement in Filipino secondary school students: Cross-sectional and cross-lagged panel investigations, Journal of School Psychology, 68, 195-205

[11] Klem, A.M., & Connel, J.P, (2004), Relationships Matter: Linking Teacher Support to Student Engagement and Achievement, Journal of School Health, 74(7), 262-273.

[12] Li, H.J., & Prevatt, F, (2008), Fears and Related Anxieties in Chinese High School Students, School Psychology, 29(1), 89-104.

[13] Liu, J. T., Meng, X. P., Xu, Q. Zh. & Zhang, Y, (2005), Test Anxiety in Chinese High School Students and its Relationship with Family Factors, Journal of Shan Dong Psychiatry, 18(1), 129-132.

[14] Phan Thị Hồng Thảo, (2022), Nghiên cứu tác động của căng thẳng học tập đến thái độ học tập của sinh viên, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 18(9), tr.7-12

[15] Trần Văn Quý - Cao Hào Thi, (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, số 12(15), tr.87-102.

[16] Mai Thị Quỳnh Như, (2022), Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Công thương, số 6(4), tr.32-37.

[17] Đỗ Thị Thu Trang, (2021), Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 234(11), tr.58-69.

[18] Nguyễn Thanh Trung, (2015), Giá trị thương hiệu Trường đại học dựa trên nhân viên: Nghiên cứu tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Articles in Issue