ORGANIZING ACTIVITIES TO DEVELOP EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS FOR PRESCHOOL CHILDREN IN THE DIRECTION OF CHILD-CENTERED APPROACH

ORGANIZING ACTIVITIES TO DEVELOP EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS FOR PRESCHOOL CHILDREN IN THE DIRECTION OF CHILD-CENTERED APPROACH

Tran Thi Tam Minh minhtran.ece@sgu.edu.vn Saigon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
From the perspective of “child-centered” education in general and in organizing activities to develop emotional and social skills for preschool children has been concerned and affected in different ways. Besides the achievements, there are still certain limitations that need to be adjusted. A survey using questionnaires and analyzing the products (lesson plans, teaching plans) of 520 preschool teachers at some preschools in Ho Chi Minh City, as well as observing a number of classroom activities, has shown that the majority of teachers are interested while some teachers are enthusiastic in the process of learning as well as implementing related contents. However, there are still some problems with awareness, methods, and organizational form. The research results have contributed as an initial basis to conduct the development of training topics for preschool teachers in Ho Chi Minh City to overcome the shortcomings. It is also used to complete the relevant modules in the training curriculum of Early Childhood Education at Saigon University. Not only that, inheriting this research result, large-scale and applied studies have been conducted with the orientation of improving the quality of education as well as integrating the trend of the digital era.
Keywords: 
activity
emotional and social skills
child-centered
preschool children.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (23/7/2010), Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về bộ Chuẩn Phát triển trẻ em năm tuổi.

[3] Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trần Thị Tâm Minh - Mã Thị Khánh Tú, (2019), Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại một số trường mầm non nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số CS2018-30, Trường Đại học Sài Gòn.

[4] Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trần Thị Tâm Minh - Phan Thị Hoa, (2022), Xây dựng trò chơi học tập giáo dục cảm xúc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số CS2021-29, Trường Đại học Sài Gòn.

[5] Jean Jacques Rousseau (Lê Hồng Sâm và Trần Quốc Dương dịch), (2008), Émeli hay là về giáo dục, NXB Tri thức

[6] Maria Montessori (Nghiêm Phương Mai dịch), (2013). Bí ẩn tuổi thơ, NXB Tri thức.

[7] Collete Gray, Macblain (Hiếu Tân dịch), (2014), Các lí thuyết học tập về trẻ em, NXB Hồng Đức

[8] Maria Montessori, Trịnh Xuân Tuyết và Nghiêm Phương Mai dịch) (2012), Trẻ thơ trong gia đình, NXB Tri thức

[9] Nel Noddings (Nguyễn Sỹ Nguyên dịch) (2021), Triết học giáo dục, NXB Khoa học Xã hội.

[10] Lê Thị Luận, (7/2015), Một số yêu cầu đối với giáo dục mầm non khi thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.90-95

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/6/2021). Kế hoạch 626/ KH-BGDĐT về việc tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.

Articles in Issue