EVALUATION OF STUDENTS’ SELF-LEARNING ABILITY: SCIENTIFIC EVIDENCE FROM SOME OF UNIVERSITIES IN HANOI

EVALUATION OF STUDENTS’ SELF-LEARNING ABILITY: SCIENTIFIC EVIDENCE FROM SOME OF UNIVERSITIES IN HANOI

Nguyen Anh Tuan nguyenanhtuan.dhgd@vnu.edu.vn VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Self-learning ability is an important factor that affects university students’ learning outcomes. This research was conducted with 186 students from several universities in Hanoi. Based on the findings from factor analysis and regression analysis, there are five factors which have an impact on their self-learning ability, which, ranked from most to least important, include students’ ability to implement their study plan, to identify study objectives and goals, make a study plan, utilize study methods, and solve problems in the self-learning process.
Keywords: 
Self-learning ability
university
students
learning result.
Refers: 

[1] Self-learning ability is an important factor that affects university students’ learning outcomes. This research was conducted with 186 students from several universities in Hanoi. Based on the findings from factor analysis and regression analysis, there are five factors which have an impact on their self-learning ability, which, ranked from most to least important, include students’ ability to implement their study plan, to identify study objectives and goals, make a study plan, utilize study methods, and solve problems in the self-learning process.

[2] Malcolm Shepherd Knowles, (2014), Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers, Cambridg

[3] Tang Linglin, (2019), Study on the Teaching Mode of Network Multimedia English and the Cultivation of Students’ Self-study Ability, 2nd International Conference on Financial Management, Education and Social Science (FMESS 2019).

[4] Nguyễn Đức Giang, (2021), Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[5] Nguyễn Thị Tính, (2004), Các biện pháp tổ chức hoạt động tự học môn Giáo dục học cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Nguyễn Cảnh Toàn, (2009), Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu, tập I, NXB Đại học Sư phạm, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây

[7] Thái Duy Tuyên, (2010), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục Việt Nam

[8] Trần Bá Hoành, (7/1998), Vị trí của tự học, tự đào tạo trong quá trình dạy học giáo dục và đào tạo, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục.

[9] Huỳnh Gia Bảo, (2020), Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học học phần Hoá học đại cương vô Nguyễn Anh Tuấn Tập 19, Số 06, Năm 2023 67 cơ ở Trường Cao đẳng Y tế khu vực Tây Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học.

[10] Nguyễn Đình Thọ, (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội

[11] Nguyễn Đức Giang - Phạm Thị Hồng Nhung (7/2019), Hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực tự học và quy trình tổ chức phát triển năng lực tự học cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tr.185-190, 194.

[12] Trịnh Thị Hà, (4/2019), Phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.249-253

[13] Tạ Thị Thu Huế, (4/2020), Thực trạng tự học của sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.242-245.

[14] Hoàng Thu Phương, (01/2018), Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, Tạp chí Giáo dục, số 42, kì 1, tr.50-53.

[15] Nguyễn Thị Lan Phương, (2016), Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học, NXB Giáo dục Việt Nam

[16] Nguyễn Hoàng Sơn - Lê Thị Hiền (3/2015), Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.96-98.

[17] Nguyễn Thị Kiều Thu, (9/2020), Phát triển năng lực tự học cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 485, Kì 1, tr.39-43

[18] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức

Articles in Issue