DIFFICULTIES IN ACCREDITING THE QUALITY OF TRAINING PROGRAMS AT PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN HO CHI MINH CITY

DIFFICULTIES IN ACCREDITING THE QUALITY OF TRAINING PROGRAMS AT PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN HO CHI MINH CITY

Nguyen Quoc Chi chinq@huflit.edu.vn Ho Chi Minh City University of Foreign Languages - Information Technology 828 Su Van Hanh, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Do Thi Hoai Van* dth.van@hutech.edu.vn Ho Chi Minh City University of Technology 475A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
In recent years, accreditation has become a trend and an effective tool for quality assurance at higher education institutions. Accreditation is a top issue at special education institutions at private universities because the accredited training programs will help these institutions improve their position. Therefore, the accreditation of higher education programs has been carried out and the number of accredited training programs is increasing every year. However, the educational institutions are currently facing many difficulties in this area. Through this study, we have collected, analyzed and proposed solutions for private higher education institutions to overcome the current accreditation difficulties.
Keywords: 
private university
accreditation
accreditation of training programs
training programs
accreditation difficulties.
Refers: 

[1] Thủ tướng Chính phủ, (14/01/2022), Quyết định số 78/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”.

[2] Nguyen, H. C, (2017), Impact of international accreditation on the emerging quality assurance system: The Vietnamese experience, Change Management: An International Journal, Vol. 17 No. 3, pp.1-9.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (14/3/2016), Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2020), Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lí chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

[5] Nguyễn Văn Hùng - Trương Thanh Tuấn - Bùi Tử An, (2021), Đánh giá chuẩn đầu ra theo kiểm định ABET áp dụng cho chương trình kĩ thuật dầu khí của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, NXB Tài chính, tr.223-232.

[6] Đỗ Thuận Hải, (3/2020), Tác động của kiểm định chất lượng đến thương hiệu các trường đại học Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 473, kì 1, tr.6-9, 20.

[7] Eaton, J., (2010), Accreditation and the Federal Future of Higher Education, Council for Higher Education Accreditation, Washington DC

[8] Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, (2022), Hội thảo quốc tế hóa giáo dục đại học thông qua kiểm định và công nhận chất lượng bởi các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín ASIIN, AQAS, FIBAA, CTI, HCERES

Articles in Issue