TEACHING READING COMPREHENSION OF PROSE TEXTS FOR THE 7TH GRADERS ACCORDING TO THE PHILOLOGY CURRICULUM IN 2018

TEACHING READING COMPREHENSION OF PROSE TEXTS FOR THE 7TH GRADERS ACCORDING TO THE PHILOLOGY CURRICULUM IN 2018

Pham Thi Thanh Phuong phuongptt@vnu.edu.vn VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The genre of prose literature was first introduced into the 2018 Philology curriculum in the 7th and 11th grades. Theoretically, the term “prose” includes both broad and narrow senses. This will lead to two different views on the scope of prose, which includes the genre of travel literature or is a subtype of travel literature. Although being different in terms of expression, all three definitions of prose in three sets of 7th-grade Philology textbooks agree on basic aspects of prose, considering prose as a subtype of travel literature. The content and requirements for teaching reading comprehension of prose texts under the Philology curriculum in the 7th-grade have been specified in three sets of 7th-grade Philology textbooks. However, it is still a big challenge for teachers in practice because this is a new genre, so there are few references. This article aims to make suggestions on some measures to teach reading comprehension of prose texts for the 7th-graders - the first graders accessed this genre according to the Philology curriculum in 2018. These measures are aimed at guiding students to read comprehension of prose texts according to the typical elements of this genre, such as subject and topic, structural circuits and typical details, lyricism and the image of the author’s ego, and the language of prose.
Keywords: 
Prose
teaching reading comprehension of prose texts
Philology curriculum in 2018
Philology teaching
teaching reading comprehension.
Refers: 

[1] Trần Đình Sử, (2009), Tản văn Việt Nam hiện đại - một thể loại bị lãng quên, https://trandinhọc sinhu. wordpress.com/2013/11/05/tan-van-viet-nam-hien-daithe-loai-bi-lang-quen/.

[2] Trần Đình Sử (Chủ biên), (2016), Lí luận văn học (tập 2), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Vương Kiến Huy - Dịch Học Kim, (2004), Tinh hoa tri thức văn hóa Trung Quốc, NXB Thế giới, Hà Nội

[4] Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi, (1999), Từ điển Thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[5] Hoàng Minh Lường (Chủ biên), (2019), Giáo trình Lí luận văn học, NXB Văn học, Hà Nội

[6] Nguyễn Thị Hồng Nam - Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên) và cộng sự, (2022), Ngữ văn 7 (tập 1, Bộ Chân trời sáng tạo), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) và cộng sự, (2022), Ngữ văn 7 (tập 1, Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[8] Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên) - Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên) và các cộng sự, (2022), Ngữ văn 7 (tập 2, Bộ Cánh diều), NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[9] Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) và cộng sự, (2022), Ngữ văn 7 (tập 1, sách giáo viên, Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[10] Lê Trà My, (2008), Tản văn Việt Nam thế kỉ XX (từ góc nhìn thể loại), Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, chuyên ngành Lí luận văn học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Articles in Issue