INTEGRATING FINANCIAL EDUCATION WITH LINEAR FUNCTION TEACHING THROUGH THE USE OF MICROSOFT EXCEL SOFTWARE

INTEGRATING FINANCIAL EDUCATION WITH LINEAR FUNCTION TEACHING THROUGH THE USE OF MICROSOFT EXCEL SOFTWARE

Nguyen Thi Nga ngant@hcmue.edu.vn Ho Chi Minh City University of Education 280 An Duong Vuong, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Pham Trong Manh* phamtrongmanh88@gmail.com Chu Van An Primary, Secondary, and High School 07 Road No.1, Quarter 1, Binh Hung Hoa, Binh Tan district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The General Education program in Mathematics 2018 focuses on the applicability which associates Mathematics with practice. Financial education is offered from grades 2 to 12 to provide students with essential financial knowledge and competencies. The article analyzes two trends of integrating financial education in teaching linear functions with the support of Microsoft Excel, thereby proposing the teaching situations that meet the requirements set by the program.
Keywords: 
Financial education
linear function
Microsoft Excel
integrated teaching.
Refers: 

[1] OECD, (2014), OECD/INFE Progress Report On Financial Eduaction.

[2] OECD, (2013), Financial education for youth and in schools: OECD/INFE Policy Guidance, Challenges and Case

[3] Annie Bessot - Claude Comiti (Đại học Fourrier – Grenoble I) - Lê Thị Hoài Châu - Lê Văn Tiến (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), (2009), Những yếu tố cơ bản của Didatic Toán, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[5] Đỗ Đức Thái, (2019), Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[6] Lê Văn Tiến, (2005), Phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Articles in Issue