THE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTS IN THE COLLABORATIVE ACTIVITIES OF STUDENT MORAL EDUCATION BETWEEN HOMEROOM TEACHERS AND STUDENTS’ PARENTS IN LOWER SECONDARY SCHOOLS: A CASE REPORT FROM THU DUC CITY

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTS IN THE COLLABORATIVE ACTIVITIES OF STUDENT MORAL EDUCATION BETWEEN HOMEROOM TEACHERS AND STUDENTS’ PARENTS IN LOWER SECONDARY SCHOOLS: A CASE REPORT FROM THU DUC CITY

Du Thong Nhat* nhatdt@hcmue.edu Ho Chi Minh City University of Education 280 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nguyen Thi My Le le567tp@gmail.com Tan Phu Lower Secondary School 119 Nam Cao, Tan Phu ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The article presents the results of research on the relationship between elements in the collaborative activities of student moral education between homeroom teachers and students’ parents in lower secondary schools as perceived by 167 administrators and teachers at preschools in Thu Duc city. The purpose of the study is to determine the degree of correlation between the elements in the collaborative activities of lower secondary school student moral education. This study mainly uses quantitative method. The results reported that the elements of Planning coordinated activities, Organizing coordinated activities, Directing coordinated activities, Checking-Evaluating coordinated activities, Coordination objectives, Coordination contents, Coordination methods, and Coordination support conditions have a high positive correlation with each other in collaborative activities of student moral education between homeroom teachers and students’ parents in lower secondary schools.
Keywords: 
Collaborative activities
moral education
lower secondary school students.
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ /TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (22/8/2018b), Thông tư số 20 /2018/TT-BGDĐT, ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (20/7/2018a), Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, Hà Nội.

[4] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Giáo dục số 43/2019/ QH14.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (15/9/2020), Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội.

[6] Bryan, J., & Henry, L, (2012), A model for building school–family–community partnerships: Principles and process, Journal of Counseling & development, 90(4), p.408-420.

[7] Võ Ngọc Thúy Như, (2020), Quản lí hoạt động phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh tại các trường tiểu học quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ

[8] Hoàng Anh Tuấn, (2021), Một số biện pháp phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội của hiệu trưởng trường trung học phổ thông, Trường Đại học Vinh: Tạp chí Khoa học, số 1B, tr. 85-91.

[9] Nguyễn Thị Ngọc Liên, (2019), Mối quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - phân tích từ lí thuyết của Joyce Epstein. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tr. 67-72.

[10] Lê Thị Lâm, (2013), Biện pháp của hiệu trưởng trong quản lí giáo dục đạo đức học sinh Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ.

[11] Hinkle, D. E., Wiersma, W., & Jurs, S. G, (2003), Applied statistics for the behavioral sciences 5th ed., Houghton Mifflin College Division.

[12] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS: Tập 1, NXB Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

[13] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E, (2010), Multivariate Data Analysis. Prentice-Hall International, Inc.

Articles in Issue