PROPOSING A METHOD TO TEST AND ASSESS THE READING COMPREHENSION COMPETENCE IN INFORMATIONAL TEXTS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

PROPOSING A METHOD TO TEST AND ASSESS THE READING COMPREHENSION COMPETENCE IN INFORMATIONAL TEXTS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Phung Thi Van An ptvanh@moet.gov.vn Ministry of Education and Training 35 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Summary: 
From the consideration of the concept and structure of reading comprehension of informational texts, the article proposes standards for reading comprehension of informational texts in order to overcome inadequacies in teaching and learning to read and understand this type of text according to the new General Education Program in Literature. The article identifies a number of tools to test and assess the reading comprehension of informational texts for students, contributing to improving the quality of teaching reading comprehension of informational texts in the new General Education Program in Literature 2018.
Keywords: 
informational texts
Test
Assessment
reading informational texts
students
high school.
Refers: 

[1] Nell K.Duke - V.Susan Bernett-Armistead - P.David Pearson, (2003), Reading & Writing Informational Text in the Primary Grades, Scholastic Inc, U.S.A.

[2] Michael R. Graves, Teaching Reading in the 21st century: Motivating All Learners (fifth edition), Pearson.

[3] Nguyễn Thị Hồng Vân, (3/2014), Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo định hướng đánh giá năng lực, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 56.

[4] Probst Robert E, (1988), Transactional Theory in the teaching of Literature, Journal of Reading, January

[5] Đỗ Ngọc Thống, (2013), Dạy học Ngữ văn trong nhà trường Việt Nam - Hiện trạng, hướng phát triển và những vấn đề liên quan, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Nguyễn Lộc - Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên) - Đặng Xuân Cương - Trịnh Thị Anh Hoa - Nguyễn Thị Hồng Vân, (2016), Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2011), Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn Trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 65.

Articles in Issue