DEVELOPING SCIENTIFIC COMPETENCE THROUGH ORGANIZING OF STEM EDUCATIONAL ACTIVITIES IN TEACHING NATURAL AND SOCIAL SUBJEC

DEVELOPING SCIENTIFIC COMPETENCE THROUGH ORGANIZING OF STEM EDUCATIONAL ACTIVITIES IN TEACHING NATURAL AND SOCIAL SUBJEC

Pham Viet Quynh* pvquynh@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University 98 Duong Quang Ham, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Ngoc Linh ngoclinh922002@gmail.com Hanoi Metropolitan University 98 Duong Quang Ham, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tran Thanh Duyen duyentran2d@gmail.com Hanoi Metropolitan University 98 Duong Quang Ham, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Integrated teaching is one of the viewpoints of building a general education program of Natural and Social subjects in 2018. STEM-oriented teaching is actually an integrated teaching of Science, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM education is an educational model based on an interdisciplinary approach, helping students apply science, technology, engineering and math knowledge to solve a number of practical problems in a specific context. The article proposes the process of designing and organizing STEM educational activities in teaching Natural and Social subjects in order to develop students’ competence.
Keywords: 
competence
STEM education
Natural and Social
primary school.
Refers: 

[1] Tytler, R, (2007), Re-Imagining Science Education Engaging Students in Science for Australia’s Future, Australian Education Review, No.51, p.1-77.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[3] Hoc sinhu, Y. S - Yeh, Y. F, (2019), Asia-pacific STEM teaching practices: From theoretical frameworks to practices, In Asia-Pacific STEM Teaching Practices: From Theoretical Frameworks to Practices, https:// doi.org/ 10.1007/978-981-15-0768-7, Department of Technology, Management and Budget, (2017), “MiSTEM Network Plan”.

[4] Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, tr.66 -72.

[5] Mpofu, V, (2012), A Theoretical Framework for Implementing STEM Education, In Theorizing STEM Education in the 21st Century, Vol. I, p.13, https://doi. org/10.1016/j.colsurfa.2011.12.014.

[6] Wang, H., Moore, T. J., Roehrig, G. H. & Park, M. S, (2011), STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice, Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 1(2), p.1-13, https://doi. org/10.5703/1288284314636.

[7] Lê Thanh Hà - Phan Thị Thanh Hội, (2021), Lược sử nghiên cứu giáo dục STEM ở một số nước trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 66, tập 2, tr.220-230.

[8] Tạ Kim Chi, (12/2020), Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM - ART (STEAM) trong dạy học phát triển năng lực học sinh thổ thông theo chương trình mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 36, tr.19 - 23.

[9] Nguyễn Thị Hằng, (10/2020), Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở động vật” (Sinh học 11) theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Giáo dục, số 488, kì 2, tr.24- 30

[10] Đặng Minh Tuấn - Nguyễn Vân Anh - Nguyễn Thị Phương Anh - Lê Quang Đạt - Nguyễn Thị Kim Huệ, (5/2020), Xây dựng và sử dụng chủ đề STEM trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, kì 2, tr.102-107.

[11] Đinh Thị Xuân Thảo - Cao Thị Thặng - Lê Thị Hồng Hải - Trần Thị Yến Vy, (2018), Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề tích hợp “Pin điện hóa sáng tạo” theo định hướng giáo dục STEM, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 63, tập 10, tr.167-181

[12] Đỗ Hương Trà - Nguyễn Văn Biên - Tưởng Duy Hải - Dương Xuân Quý - Trần Bá Trình, (2019), Dạy học bồi dưỡng năng lực vật lí trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nộ

Articles in Issue