CURRENT STATUS AND ORIENTATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION RESEARCH

CURRENT STATUS AND ORIENTATION OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION RESEARCH

Trinh Thi Anh Hoa* hoatta@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Nguyen Duc Minh minhnd@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Nguyen Le Van Dung daoptb@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Pham Thi Bich Dao hatv@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Trinh Van Ha hatv@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Educational administration science is a component of educational sciences, playing a crucial role in making policy and developing educational guidelines and policies of the Party and the State and providing a scientific theoretical system as a basis for educational management practice. This research includes aspects such as policies, educational development strategies, planning, educational forecasting, management, educational institution administration, human resource development management, etc. The article addresses the current status of educational administration research over the past ten years, analyzes and evaluates its achievements and contributions to the development of educational sciences and education, and points out its limitations as well, thereby proposing research directions in the future.
Keywords: 
educational science
administration science
Scientific research
scientific research on educational administration
Refers: 

[1] Trịnh Thị Anh Hoa - Nguyễn Thị Hòa, (2021), Định hướng nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Quản lí giáo dục trong bối cảnh hiện nay, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[2] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2022), Nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam: Thực trạng và định hướng, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học giáo dục với Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[4] Phan Văn Kha - Nguyễn Lộc, (2011), Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Phan Văn Kha, (2022), Khoa học giáo dục với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2022), Báo cáo tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

[7] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2017), Báo cáo Đánh giá giữa kì thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

[8] Mạc Thị Việt Hà, (2020), Nghiên cứu chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm, B2019-VKG02NV.

[9] Trịnh Thị Anh Hoa, (2013), Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa giáo dục các hoạt động giáo dục ở Việt Nam, mã số: B2011-37-04.

[10] Nguyễn Thế Thắng, (2022), Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục, mã số B2019-VKG-02.

[11] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2022), Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, mã số B2020-VKG01NV.

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Articles in Issue