RESEARCH ON SCHOOL VIOLENCE PREVENTION MODELS IN VIETNAM AND AROUND THE WORLD

RESEARCH ON SCHOOL VIOLENCE PREVENTION MODELS IN VIETNAM AND AROUND THE WORLD

Nguyen Thi Hien hiennt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc street, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
For many years, school violence has still been one of the problems that seriously affect the learning activities, physical health, and mental health of students in the school environment that is considered the best educational environment. The article gives a comprehensive picture of the reality of school violence and the popular models of school violence prevention in some countries and Vietnam. Thereby, the article finds out the common characteristics of current models as a basis for building and developing suitable and effective models in new contexts.
Keywords: 
school violence
school violence prevention
model of preventing school violence
skills
Vietnam
Refers: 

[1] Lê Vân Anh, (2013), Giải pháp ngăn ngừa hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ.

[2] http://www.stopbullying.gov/

[3] World Health Organization, (2019), School-based violence prevention: a practical handbook, World Health Organization.

[4] https://special.nhandan.vn/ngan-chan-bao-luc-hoc-duong/index.html

[5] Nguyễn Văn Tường, (2014), Mô hình can thiệp tổng hợp đối với hành vi bạo lực học đường ở Mĩ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về tâm lí học trường học lần IV, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Thanh Bình - Nguyễn Thị Mai Lan, (2013), Bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ tâm lí học, NXB Từ điển Bách khoa.

[7] Trần Thanh Tú, Trần Bình Nguyên, (5/2014), Đánh giá thực trạng bạo lực học đường tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, Tạp chí Y tế thực hành.

[8] WHO, (2019), Báo cáo Khảo sát hành vi sức khoẻ học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019.

[9] https://www.cdc.gov/

[10] https://giaoanhay.com/tai-lieu-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-830/

[11] https://giaoducthoidai.vn/viet-hoa-mo-hinh-quoc-te-phong-chong-bao-luc-h...

[12] Ngô Phan Anh Tuấn, (2019), Biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số 15.

[13] https://www.vietnamplus.vn/bao-luc-hoc-duong-chuyen-khong-chi-rieng-cua-...

Articles in Issue