APPLYING THE "SQ3R" INTO TEACHING READING COMPREHENSION TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCY

APPLYING THE "SQ3R" INTO TEACHING READING COMPREHENSION TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCY

Trinh Van Sy xuansydhsphue@gmail.com FPT High school - Da Nang City Hoa Hai ward, Ngu Hanh Son district, Da Nang, Vietnam
Summary: 
The 2018 General Education Curriculum was implemented to develop students' competencies and qualities. Accordingly, it requires teachers to innovate the teaching methods and techniques to enhance comprehensively students' skills and qualities. In particular, developing students' reading skill is crucial and urgent nowadays to improve their literary appreciation competency. For high school students, text reading tactics or skills are not diverse, and difficult to access and deep understanding of the text. SQ3R is a well-known reading tactic that gives students several specific and useful manipulations for each reading phase (before, during, and after reading). The study explores the SQ3R and its application in teaching reading comprehension to develop the variety of skills required by the 2018 Curriculum. The study results show that during the reading comprehension periods, students use the SQ3R technique to improve their reading and reading comprehension skills. In addition, they also see that reading is a crucial skill in experiencing texts.
Keywords: 
Literature
high school
the 2018 General Education Curriculum
competency development
SQ3R.
Refers: 

[1] Trịnh Văn Sỹ, (09/2023), Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tr.198-205.

[2] Trần Thị Huệ - Phan Thị Thơm, (2023), Vận dụng kĩ thuật SQ3R để dạy học - đọc các văn bản nghị luận ở bài 3 “Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận” (Ngữ văn 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, Sáng kiến kinh nghiệm, Nghệ An.

[3] Hiểu đúng về nội dung đọc hiểu, https://s.net.vn/0w6e.

[4] Trần Đình Sử, (2011), Văn bản văn học và đọc hiểu văn bản, in trong Tài liệu tập huấn giáo viên trường chuyên - Môn Ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Nguyễn Thanh Hùng, (2011), Kĩ năng đọc hiểu Văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Phạm Thị Thu Hiền, (2014), So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội

Articles in Issue