CLARIFYING THE CONTENT OF ADMINISTRATING THE STUDENT FINANCIAL AID PROGRAMS THROUGH LITERATURE REVIEW

CLARIFYING THE CONTENT OF ADMINISTRATING THE STUDENT FINANCIAL AID PROGRAMS THROUGH LITERATURE REVIEW

Nguyen Thanh Tam The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Financial aid programs for students were founded and developed strongly in the late 1950s. Since then, the number of student financial aid programs has continuously increased and their quality has also constantly improved. In Vietnam, these programs managed and funded by the State have played an increasingly important role in expanding the scope and ensuring equitable access to higher education. Research on financial support solutions for students becomes even more practical and appropriate in the context of the strong development of university autonomy, including financial autonomy. This study focuses on clarifying the content of “Student financial aid programs” and “Administration of student financial aid programs” through a literature review of domestic and international research to answer the question: What are the (public) student financial aid programs? What are the objects of the (public) student financial aid program administrating activities? The research results are the basis for building a theoretical framework on the administration of (public) financial aid programs for students in Vietnam in the current context.
Keywords: 
Student financial aid programs
administration of student financial aid programs
public
students
higher education
Vietnam.
Refers: 

[1] Ronald S. F, (01/02/1993), Quality in Student Financial Aid Programs: A New Approach, National Research Council, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, Panel on Quality Improvement in Student Financial Aid Programs. National Academies Press.

[2] Bouchard St-Amant P.A, (2020), A literature review on financial student aid, Report prepared for: Statutory and Grants & Contributions Evaluation. Employment and Social Development Canada (ESDC), Truy cập ngày 25 tháng 02 năm 2022 tại https://espace.enap.ca/id/ eprint/272/1/2019-12-15-litt-review-student-aid-V007. pdf .

[3] Marcucci P. & Usher A, (2011), Tuition Fees and Student Financial Assistance: 2010 Global Year in Review, Toronto: Higher Education Strategy Associates.

[4] Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (Federal Student Aid - FSA) trực thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kì https:// studentaid.gov/

[5] Coonrod, L., (2008), The effects of financial aid amounts on academic performance. The Park Place- economist. Volumn 16. Issue 1. Article 10, pp.24-35.

[6] Baum S. & Payea K, (2003), Trends in Student Aid, ResearchGate.

[7] Fuller M. B, (2014), A History of Financial Aid to Students, Journal of Student Financial Aid, Vol. 44: Iss. 1, Article 4, http://publications.nasfaa.org/jsfa/vol44/ iss1/4.

[8] Đặng Thị Minh Hiền, (2013), Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Mã số: B2010-37-84.

[9] Trịnh Hồng Hà, (12/2007), Tài chính giáo dục đại học Hàn Quốc, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 27, tr.58-60.

[10] Phan Văn Kha, (2007), Giáo trình Quản lí nhà nước về giáo dục (Giáo trình dùng đào tạo cao học về Quản lí Giáo dục), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[11] NASSGAP Spring Conference, (2006), Centralized vs Decentralized Need-based Programs - A view from: Rhode Island, Florida, Minnesota, Rhode Island Higher Education Asistance Authority, Florida Department of Education Office of Student Financial Assistance, Minnesota Financial Aid Division.

[12] Clausen, T, (2020), From decentralized means-testing to the centralized management of stipends and loans, The administration of student financial aid in Denmark 1950–2000, Journal of Educational Administration and History, ISSN: 0022-0620 (Print) 1478-7431 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/ cjeh20 Link: https://doi.org/10.1080/00220620.2020.1 719392

[13] Albrecht and Ziderman, (1992), Deferred Cost Recovery for Higher Education, World Bank Review.

[14] Phạm Tùng Lâm, (2013), Phát triển dịch vụ hỗ trợ sinh viên ở trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

[15] Salmi, J., (2003), Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience. The World Bank.

[16] Dynarski, S. M., (2014), An Economist’s Perspective on Student Loans inthe United States, ES Working Paper Series, the 2014 East-West Center/KoreanDevelopment Institute Conference on a New Direction in Human Capital Policy, Economics Studies at Brookings

[17] Fomer, R. Structuring for Success: Planning for an Effective Student Loan Scheme.

[18] Ziderman, A., (2006), Policy options for student loan schemes: lessons from five Asian case studies. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Bangkok.

[19] Talasophon, S, (2011), The analysis and evaluation of Thai Student Loans Scheme implementation and the deferred debts, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requyrements for the Degree of Doctor of Philosophy (Development of Administration) School of Public Administration National Institute of Development Administration.

[20] Nguyễn Thị Minh Hường, (2008), Đầu tư cho giáo dục và đào tạo thông qua chính sách tín dụng đối với sinh viên, Ngân hàng, số 1, tr.60 – 63

[21] Nguyễn Mai Hương, (2019), Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với sinh viên Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp các trường đại học thành viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

[22] Dynarski, S. M., & Clayton, J, (2013), Financial Aid Policy: Lessons from Research, Future of Children. 23. 10.2307/23409489.

[23] Phạm Thị Thùy Dương, (2018), Đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học tại các trường đại học công lập, Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

[24] Sadiq, A, (2015), The effect of the students loan scheme on access to higher education in Ghana: A case of Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi – A Case Study of Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Kwame Nkrumah.

[25] Shen, H. & Ziderman, A, (2009), Student Loans Repayment and Recovery: International Comparisons, IZA Discussion Paper No. 3588, The Institute for the Study of Labor IZA.

[26] Leunig, T., and Wyness G, (2011), Early repayment of student loans: should government impose early repayment penalties?, Centre Forum.

[27] Cẩm Hà Tú, (2015), Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với học sinh sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Chuyên ngành: Quản lí kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

[28] Hồ Tiến Linh, (2018), Nâng cao chất lượng cho vay thuộc chương trình tín dụng học sinh sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

[29] Nguyễn Thanh Tuấn, (2015), Tín dụng đối với học sinh, sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ Quản lí kinh tế, Chương trình Định hướng thực hành, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[30] Nguyễn Quyết Thắng - Nguyễn Thị Hương Giang - Lê Thị Ngọc Loan, (2017), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Phước Long, Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm, số 11, tr.123- 132.

[31] Trần Thị Minh Trâm, (2016), Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[32] McKinney, L. & Roberts, T, (2012), The Role of Community College Financial Aid Counselors in Helping Students Understand and Utilize Financial Aid, Community College Journal of Research and Practice. 36, p.761-774. 10.1080/10668926.2011.585112.

[33] Clayton, J. S, (2012), Information Constraints and Financial Aid Policy, Working Paper 17811, http:// www.nber.org/papers/w17811, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research.

[34] Dynarski, S. M., & Clayton, J, (2006), The cost of complexity in federal student aid: Lessons from optimal tax theory and behavioral economics, National Tax Journal, 59(2), p.319–356.

Articles in Issue