CURRENT STATUS OF THE MANAGEMENT OF SCHOOL VIOLENCE PREVENTION ACTIVITIES AT SECONDARY SCHOOLS IN HO CHI MINH CITY

CURRENT STATUS OF THE MANAGEMENT OF SCHOOL VIOLENCE PREVENTION ACTIVITIES AT SECONDARY SCHOOLS IN HO CHI MINH CITY

My Giang Son mygiangson.sgu@gmail.com Saigon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The article presents the survey results of management activities on violence prevention at secondary schools in Ho Chi Minh City. The survey used a combination of in-depth interview and questionnaire methods on 773 administrators, teachers, and staff of 14 public secondary schools in five urban districts and two suburban districts of Ho Chi Minh City. The result shows that the principals have put a lot of effort to manage all three violence prevention activitie, including: propaganda and education activity; building a safe, healthy and friendly environment; problem-solving activity in case of risk to be occured or actual occurrence of school violence. During the management of each activity, the management of communication with the with local authorities, and organizations outside the school regarding to violence prevention; the management of psychological counseling activities; and the management of school violence handling activities have not been given adequate attention, which are still weak in all four management functions of planning, organizing, directing and checking.
Keywords: 
management
school violence
school violence prevention
secondary school
Ho Chi Minh City
Refers: 

[1] Chính phủ, (2017), Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Quyết định số 5886/QĐBGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

[3] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2020), Phân tích nội dung các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 475 kì 1, tr.1-5

[4] Mỵ Giang Sơn, (2020), Quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 26, tr.14-18.

[5] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1 và 2, NXB Hồng Đức, Hà Nội.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (2018), Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 ban hành Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Thông tư số 31/2017/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông

Articles in Issue